Bestyrelsesmøde referater

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 3-2019

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 2-2019

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 1-2019

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 5-2018

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 4-2018

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 3-2018

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 2-2018

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 1-2018

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 6-2017

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 5-2017

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 4-2017

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 3-2017

GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 2-2017

Grundejerforeningen GRANLY

Bestyrelsesreferat nr. 1 -2017

Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. januar 2017 hos Mona Herschend

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Bibi Hartov og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • Regnvandsseparering

Ole oplyste at Niels Andersen har reserveret forsamlingshuset i Annisse, det skulle blive en aften i februar at der vil blive holdt et orienteringsmøde for foreningen.

 • Fartbegrænsninger

Mona og Bibi har indhentet materiale omkring vejbump.

Pris for 0,5 meter bump er kr. 495,00 excl. moms og montering.

Hastighed på vejene efter lægning af bump må forventes at falde, men vil det ændre billisternes kører mønster, så der evt. bliver speedet op efter hvert bump? og hvor skal bumpene placeres?

Vi skal have lavet et budget og kunne aflevere et godt færdigt projekt til generalforsamlingen, Mona vil arbejde videre på dette.

 • Velkomst til nye medlemmer

Bibi har haft travlt med andre ting (arbejde) og har ikke nået at få lavet et forslag.

Per vil gerne lave et brevpapir med nogle motiver så det ikke ”bare” ligner et standard brev.

Bibi skal nok få udfærdiget et forslag til næste gang.

 • Business on-line

Ole skulle have fået alle oplysninger, koder osv. fra banken, men vi mangler at kunne få Bibi på, så vi kan få vores regninger betalt, det har ikke været nemt at få hjælp fra banken samtidigt med at alle har haft et massivt arbejdspres.

3. Økonomi

 • Kontingent opkrævning

Ole er ved at have styr på alle opkrævninger, vi mangler pt. 7 grundejer som ikke har betalt, men det skyldes nok at vi har fået forkerte adr. oplyst til Nets. Ole er ved at undersøge dette og få rettet til sammen med Bibi.

 • Konto indestående

Ole har pr. mail oplyst at der står på Danske Direkte kr. 140.506,69 og på Danske Indlån kr. 19.841,67 kr. samt at vores værdi papirer udgør kr. 390.353,00

4. Politianmeldelse

Ole oplyser at foreningen er blevet politianmeldt fordi der stod bjørnklo på fællesarealet. Bøden må vi acceptere og betale da vi var gjort bekendt med forholdet fra kommunes side, men efter vores gennemgang af fællesarealet konstaterede vi ikke bjørnklo, det gjorde kommunen så igen ved et kontrol besøg og derfor anmeldelsen, vi har haft kontakt til kommunen efterfølgende, men der er ikke mere at gøre. Bestyrelsen blev enige om at entreer med en gartner, så vi femover undgår sådanne episoder. Mona vil kontakte en gartner og forhøre sig om pris og samtidig høre hvad det skulle koste at få grøften vedligeholdt ved samme lejlighed.

5. Nyt fra grundejerne

Ole er blevet kontaktet af en grundejer på Granvej omkring glatte vej, vi har ikke en specifik aftale omkring saltning af vores veje, kun omkring snerydning, men der er blevet saltet periodevis efter aftale. Vi vil bede vores entreprenør om at salte efter forholdene fremover.

Men det er altid den pågældende grundejers pligt at holde fortov/vej fri for sne og is.

Der er også en grundejer der skriver til os omkring rotter på deres grund, de kommer igennem kloakken / dræn. Sagen er blevet undersøgt fra vores side og vi har afvist at grundejerforeningen er part i sagen.

6. Generalforsamlingen (afholdes d. 4 april 2017)

Bibi kontakter revisoren for gennemgang af regnskabet.

Budget laves ved næste bestyrelsesmøde.

Ole får bookede kantinen på bjørnehøjskolen.

Forslag fra bestyrelsen, vejbump, orientering omkring området ved Granvej, som de omkring liggende grundejerforeninger har rettet henvendelse om.

Så skal vi også have fundet en ny formand, da Ole ikke stiller op som formand, men gerne som menigt bestyrelsesmedlem. Resten af bestyrelsen skulle lige sluge den ’kamel” så vi vil lige se tiden an til næste bestyrelsesmøde, så tager vi den derfra. Per og Jens tager gerne en omgang til.   Suppleant , Revisor samt revisorsuppleant er på valg, vi valgte af det var Bjarne der var på valg ( da vi har ændret vores vedtægter sidst år  vedtog vi at der kun var en suppleant på valg pr.år) og derfor måtte vi vælge nu.

Bibi kontakter Revisoren, Jens kontakter revisorsuppleanten og Per kontakter Bjarne.

 • Tidsplan

Den 5 marts skal første udsendelse omdeles. Senest d.7 marts. (28 dage før)

Den 14 marts er sidste frist for forslag fra medlemmerne. (21 dage før)

Den 21 marts skal vi have endelig dagsorden, regnskab samt foreliggende forslag lagt op på vores hjemmeside. (14 dage før)

Tilmelding til spisning skal ske senest den 25. marts.

Mona kontaktes på telefon 3025 9803

Per kontaktes på telefon 2488 0714

Eller grundejeren tilmelder sig på vores mail info@granly-gribskov.dk

Vi har spurgt Michael Herschend om han vil stille op som dirigent til generalforsamlingen, det kunne og vil Michael gerne.

Vi har aftalt at mødes hos Ole torsdag d. 23 marts kl. 19,30 såfremt at der kommer nogle forslag fra medlemmerne eller der sker noget andet uforudsigeligt.

7. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Bibi Hartov

Storskoven 17

Torsdag d. 2 marts 2017 kl. 18.30

Møde slut: kl. 21:15

Ref.:  JCJ d. 18.01.2017

Grundejerforeningen GRANLY

Bestyrelsesreferat nr. 4 -2016

Bestyrelsesmøde torsdag den 17. november 2016 hos Ole Rasmussen

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Bibi Hartov og Jens Chr. Jensen.

1. Regnvandsseparering ved Niels Andersen

 • Niels Andersen har tilknytning til Annisse lokalråd og er primusmotor for de afkoblinger af regnvand som der finder sted i Annisse og omegn. Niels fortalte om selve ideen med afkobling af regnvand og om de økonomiske fordele der kunne være i fremtiden ved at have afkoblet sit regnvand. Vi drøftede også økonomien i projektet og Niels fortalte at de steder de har udført afkoblinger, er der ikke kommet nogen regning til de enkelte grundejere.

Bestyrelsen vil foreslå vores grundejere et fælles møde med Niels Andersen og Gribvand i februar måned, Niels vil vende tilbage med en dato og bestyrelsen vil så sende invitationer ud til mødet.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde      

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • Bestyrelses e-mail

Foreningens mail er oppe og kører, og alle mails bliver sendt til hele bestyrelsen.

 • Fartbegrænsninger

Bibi har fået svar fra Gribskov kommune, de svarer.:

Gribskov kommune har modtaget din ansøgning om at etablere hastighedsbegrænsning på 20 km/t på Granvej, Skovfogedvej og Storskoven.

Der er i øjeblikket en hastighedsbegrænsning på 50 km/t de nævnte steder. Der nedskiltes normalt ikke yderligere, og specielt ikke på lukkede boligveje. Trafikken vurderes som overvejende lokal trafik, hvorfor vejmyndigheden ikke kan imødekomme Jeres ønske.

Vi talte om at fremsætte et forslag på generalforsamlingen om fartdæmpning på vores veje, Mona vil undersøge hvilke muligheder vi har for projektering af bump på vores veje, hvor mange vi skal have samt økonomien i det. Resultatet skal fremlægges på generalforsamlingen.

 • Velkomst til nye medlemmer

Bibi vil gerne lave et udkast til velkomst brev.

Mona vil gerne dele brevene ud når det bliver aktuelt. Evt. sammen med en buket blomster.

 • Business on-line

Kommer op og kører inden for den nærmeste fremtid (Bibi manglede nogle koder/nøgler fra banken.)

Ole og Bibi har så småt alle aftaler med banken på plads, vi skal have en adresse til foreningen og vi forslog at det bør være kasserens adr. som foreningen har som hjemmehørende adr.

4. Økonomi

 • Kontingent opkrævning

Vi mangler at få helt styr på hvor mange der ikke har betalt endnu, det forventes der at være styr på inden for meget kort tid (det har noget med de koder/nøgler Bibi mangler)

 • Konto indestående

Ole fremlagde kontoudtog og på Danske direkte står der kr. 130.529,00 og på Danske indlån står der kr. 16.894,55

 • Værdipairer

Ingen ændringer.

5. Generalforsamling 2017

Vi aftalte at det bliver tirsdag den 4. april 2017 kl. 19:00 og som vi plejer vil Ole forsøge at booke Bjørnehøjskolens kantine.

Vi har allerede 2 forslag til generalforsamlingen, fartbegrænsning og regnvandsseparering.

6. Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.

7. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Mona Herschend

Storskoven 19

Tirsdag d. 17 januar 2017 kl. 18.30

Møde slut: kl. 21:00

Ref.:  JCJ d. 18.11.2016

Grundejerforeningen GRANLY

Bestyrelsesreferat nr. 3 -2016

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016 hos Jens Chr. Jensen

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Bibi Hartov og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde      

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • Bestyrelses e-mail

Ole har kontakt til vores Web udbyder som er i gang med at lave en bestyrelses e-mail til foreningen.

 • Fartbegrænsninger på vores vej, incl. vejbump

Bibi har kontaktet Gribskov kommune, de fortalte at vi skal sende en forespørgsel, hvor vi argumenterer for hvorfor vi ønsker en laver fart på vores veje, Bibi formulerer og sender en forespørgsel. Vi holder Helsingevej og Ryagergårdsvej uden for vores forespørgsel.

Per oplyste at 4,1 meter vejbump koster kr. 15.000,00 excl. moms, skilte og stander koster ca. kr. 4.000,00 excl. moms pr. sæt. For Storskoven vil det betyde en udgift omkring de kr. 70.000,00 excl. moms.

Indtil videre afventer vi at Bibi får svar fra Gribskov kommune.

 • Rensning af afløb på veje

Alle vores afløb er blevet renset og alle brønde er klar til en sæson eller flere. Det blev diskuteret om hvor lang tid der skal gå mellem at vi får renset vores brønde, Per vil se hvornår vi sidste gang fik dem renset. Vi snakket om eventuelt at få dem renset hvert anden / tredje år.

3. Økonomi

 • Kontingent opkrævning

Ole og Bibi har lagt alle grundejer ind i Nets system, men Nets kunne ikke nå at sende dem ud til

d. 1 juni 2016 (derfor har de sat udsendelsen til d. 1 juni 2017 ????) Ole har talt med Nets og bedt dem sende kontingent ud til d. 1 juli 2016 med betalingsfrist d. 14 juli 2016

 • Konto indestående

Ole oplyste at der på indlånskontoen står kr. 16.404,00 og på danske direkte står kr. 32.163,00

Ole har haft en kamp med banken omkring vores konti og vores foreningsvedtægter, vi skal skifte vores konti til virksomhedskonti som koster kr. 110,00 pr. måned (vi havde ikke andet alternativ, så skal vi skifte bank).

 • Værdipairer

Som sidst, Ole havde ikke fået set dem efter, og der er ikke sket noget siden sidst.

4. Årets tema

Styr på vores veje, mail og bank.

5. Eventuelt

Vi vil i år prøve at sende et velkomst brev og en buket blomster til de nye der flytter ind i vores forening, alternativt en fra bestyrelsen vil komme forbi med en buket og byde velkommen.

6. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Ole Rasmussen

Storskoven 14

Tirsdag d. 20 september 2016 kl. 18.30

Møde slut: kl. 20:30

Ref.:  JCJ d. 16.06.2016

Grundejerforeningen GRANLY

Bestyrelsesreferat nr. 2 -2016

Bestyrelsesmøde onsdag den 4. maj 2016 hos Ole Rasmussen

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Bibi Hartov og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen samt fra sidste bestyrelsesmøde

Begge referater godkendt og underskrevet af Ole, Per, Mona og Jens. Eva Hector underskrev dagen efter.

2. Bestyrelsen Konstituerer sig

 • Formand: Ole Rasmussen
 • Næstformand: Per Bagge
 • Kasserer: Bibi Hartov
 • Sekretær: Jens Chr. Jensen
 • Bestyrelsesmedlem: Mona Herchend

Det blev aftalt at Bibi og Mona hjælpes ad med opgaven som kasserer

3. Opkrævning af kontingent

Bibi og Mona tager kontakt til Eva Hector omkring overdragelse af foreningens midler og regnskaber og tager ved samme lejlighed kontakt til Nets så vi kan få sendt vores kontingent opkrævninger ud.

6. Eventuelt

 • Jens overtager opgaven med vores hjemmeside.
 • Ole skal oprette en mail til bestyrelsen som grundejerne kan kontakte / skrive til bestyrelsen på.
 • Farten på vores veje kunne være et fokus område for bestyrelsen i år. Bibi vil undersøge hvilken muligheder vi har iflg. Loven.
 • Vi skal have suget ristene på vores veje, Per tager kontakt til Helsinge kloakservice som vi plejer at bruge.
 • Vi talte om bump på vores veje, Per havde en pris fra tidligere som han vil finde til næste bestyrelses møde.

7. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Jens Chr. Jensen

Helsingevej 66

Onsdag d. 15 juni 2016 kl. 18.30

Møde slut: kl. 20:00

Ref.:  JCJ d. 05.05.2016

Grundejerforeningen GRANLY

Bestyrelsesreferat nr. 1 – 2016

Bestyrelsesmøde torsdag den 28. januar 2016 hos Eva Hector

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • Opkrævning via PBS

Ole har kontaktet andre foreninger for at høre om deres erfaringer og de melder tilbage, at når man først er oprettet, så virker det. Det blev aftalt at Eva bestiller kreditor nr.

 • Hjemmeside

Ole har været i gang med at opdatere vores hjemmeside og efter lidt start vanskeligheder lykkedes det. Ole ved nu hvordan man gør og ikke gør.

 • Vejreparation i Storskoven

Per oplyser at reparationen er udført og arbejdet dermed er afsluttet.

3. Økonomi

 • Konto-indestående

Eva oplyste, at vi på vores foreningskonto har et indestående på kr. 28.822,00 og på indlånskontoen står der kr. 10.872,00. Vi har Danske Bank aktier for kr. 29.632,00, danske invest Fonde kr. 283.183,00 og Dannebrog kr. 67.782,00 – jfr. årsregnskab pr. 31.12.2015.

Årsregnskabet blev gennemgået og efterfølgende underskrevet af den samlede bestyrelse.

Budget for 2016 blev gennemgået og bestyrelsen foreslår, at kontingentet skal være kr. 1.200,00, for ellers vil vi ikke være i stand til at betale for nye veje, når den tid kommer, uden at skulle sende grundejerne store ekstra regninger. Bestyrelsen finder det forkert ikke at spare op til udgifter, som vi ved vil komme.

 • Værdipapirer

Eva har købt værdipapirer som aftalt på sidste møde.

 • Status inkasso

Vi har stadig 1 grundejer til inkasso.

 • Pbs opkrævninger

Vi skal have kreditor nummer oprettet (Eva)

Opkrævninger vil blive sendt til de adresser, som kassereren har på de enkelte parceller.

Eva opretter og sender alle debitor oplysninger til Nets.

4. Vedtægter opdatering

 • Modernisering

Vi gennemgik de ændringer Ole havde lavet som udkast, og det var ikke alle ændringer vi var enige om.

 • §4, stk.3
 • Ønskes slettet, Mona var ikke enig i dette.
 • §4, stk. 4

Såfremt at ændringerne bliver vedtaget skal ordet indskud fjernes.

 • §4, stk. 5

Såfremt at ændringerne bliver vedtaget skal ordet indskud fjernes.

 • §9, stk. 3

Den samlede bestyrelse rettes til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • §9, stk. 6

Beløb ændres til kr. 200,00, Per var ikke enig i dette.

 • §10, stk. 2

Foreningens konti ændres til foreningens bank konti.

 • §10, stk. 3

Eva vil have denne slettet, resten af bestyrelsen ønsker den ikke fjernet. Eva oplyser at hvis vi ikke fjerner §10, stk. 3 vil banken ændre vores konti til Business Online med deraf følgende udgifter, resten af bestyrelsen vil stadigt ikke ændre §10, stk. 3, så formanden må en tur i banken og tale med dem.

5. Generalforsamling

 • Tidsplan

Generalforsamlingen er som aftalt ved sidste møde den 26. april 2016.

Første udsendelse skal senest være ude d. 28. marts (4 uger før). Ole laver et udkast og sender det til gennemsyn. Ole laver også en lille notits om, at vi kommer til at mangle en kasserer. Per tager kopier og vi snakker sammen om uddelingen, hvis ikke Per allerede har været rundt med indkaldelsen.

Anden udsendelse skal være lagt op på vores hjemmeside senest d. 12. april (2 uger før) og der skal årsregnskabet samt budget for 2016 også være vedhæftet.

Sidste frist for forslag fra grundejere bliver d. 5. april.

Hvis der kommer nogle forslag er det aftalt, at vi mødes hos Ole d. 7. april kl. 19.30 til en kop kaffe og gennemgår de indkomne forslag.

Michael er bestyrelsens forslag som dirigent. Michael er blevet spurgt, om han kan d. 26. april, og det var ikke noget problem.

På valg er Eva og Mona. Eva stiller ikke op igen, men Mona er villig til genvalg.

De suppleanter der er på valg skal kontaktes og høres ad, om de er villige til genvalg. Per kontakter Bjarne, Jens kontakter Henriette.

Vores revisor Susanne er villig til genvalg.

Eva står som kontaktperson vedr. tilmelding til spisning. (Telefon nr. samt mail adr. – de rigtige)

Mona står for bestilling af smørrebrød og ost, der regnes kun med 2 stykker til hver i år, måske der skal bestilles nogle ekstra stykker til dem der glemmer at tilmelde sig.

Per står for diverse gafler/knive/tallerkner osv.

Eva bestiller diverse drikkevarer og husker også lige 3 flasker vin til dirigenten.

Alle husker en proptrækker.

Vi mødes kl. 18.30 i kantinen d. 26. april.

Vi skal alle tænke over, hvordan vi får forsamlingen til at vedtage vores forslag til kontingent.

Eva har reserveret kantinen på Bjørnehøjskolen.

6. Eventuelt

 • Evt.

Vedligeholdelse af grøften fortsætter som hidtil.

Per har modtaget et brev fra Cowi vedr.: ”købmandsgrunden” på hjørnet af Helsingevej og Thorsmosevej. Cowi betragter sagen om den forurenede grund som afsluttet.

Efter generalforsamlingen tager Ole sammen med den nye kasserer kontakt til Eva med henblik på overdragelse af de forskellige konti og mange andre ting som Eva havde med at gøre.

Per har også modtaget en regning på snerydning fra november 2015, Eva tager den til betaling.

7. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Jens Chr. Jensen

Helsingevej 66

Møde dag aftales på generalforsamlingen

Møde slut: kl. 21:45

Ref.:  JCJ d. 29.01.2016

Grundejerforeningen GRANLY – Bestyrelsesreferat nr. 6 -2015

                       

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2015 hos Per Bagge

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • StorskraldsordningPer har forespurgt om pris hos forskellige Vognmænd og der var ikke nogle af dem der ville kører på sådan en ordning, dog var der RN ejendomsservice som godt ville for kr. 3840,00 excl. moms pr. gang. Men det er kun haveaffald og det skal ligge lige til at tage ude ved rabatten på den aftalte dato. Formanden mener, at vi skal tage det med til generalforsamlingen og  tage en snak der, om det er noget foreningen vil betale for.
 • HjemmesideOle og Eva har været til undervisning med Asger hvor de har lært hvordan vores hjemmeside er opbygget og hvordan vi selv kan administrere den. Ole og Eva styrer vores hjemmeside fra nu af. Der er nogle ting vi ikke selv kan ændre hvor vi må kontakte opretteren af hjemmesiden og betale dem for at lave disse ændringer.
 • Kreditor nummerEva har haft travlt med alle de nye ting omkring banken, så det er ikke blevet bestilt endnu.Vi venter lige med at bestille kreditor nummer til Ole har fundet ud af noget med pbs omkring opkrævninger.
 • VejsynVores veje har det godt.Der er en rist i storskoven som er defekt, den skal skiftes / repareres og det vil koste kr. 5.000,00 excl. moms. Per kontakter entreprenør for at sætte arbejdet i gang.Der er konstateret vand i svinget på Granvej, Per vil tage et kig på brønden og se om den bare skal renses.

3. Økonomi

 • Konto-indeståendeEva oplyste, at vi på vores nemkonto har et indestående på kr. 48.631,87 og på indlånskontoen står der kr. 68.994,49.
 • VærdipapirerDer er ikke blevet købt nogle værdipapirer endnu. Eva køber for ca.kr. 60 – 70.000,00 i værdipapirer.
 • Status inkassoVi har 1 grundejer som er til inkasso og 1 grundejer med påstand om fraflytning osv. osv. der har betalt størstedelen af sin inkasso gæld, vi afskriver resten i regnskabet da rest beløbet er så lidt at det ikke kan betale sig at gå videre med det.
 • Pbs opkrævningerDer er en opstarts opkrævning på kr. 450,00Det koster d.d. pr. kunde kr. 9,57  Eva fortalte om forskellige muligheder omkring tilmelding / opkrævning og havde fået nogle forskellige priser. Vi blev enige om at Ole prøver at kontakte nogle foreninger som er gået over til pbs for at hører om deres erfaringer og hvordan de har lavet skiftet.

4. Vedtægter opdatering

 • TegningsreglerEva har været rundt til hele bestyrelsen og fået vores underskrifter, så alt skulle være i orden.  
 • ModerniseringVi gennemgik foreningens love, Ole laver et udkast til næste møde med de rettelser som vi fandt fornuftige.

5. Generalforsamling

 • TidsplanGeneralforsamlingen er som aftalt ved sidste møde den 26 april 2016De nærmere datoer og hvem der gør hvad, tager vi på næste bestyrelsesmøde.Vi skal også huske hvem der er på valg.

6. Eventuelt

 • Der var intet under eventuelt.           

7. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Eva Hector

Granvej 11

Torsdag den 28. januar 2015 kl. 18:30

Møde slut: kl. 21:45

Ref.:  JCJ d. 27.11.2015

Bestyrelsesreferat nr. 5 -2015                   

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2015 hos Mona Herschend

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • Vejskilte på Granvej

Per og Jens har fået monteret vejskilt.

 • Dræn på Storskoven

Dræn er lavet, men der er konstateret blankt vand efterfølgende, vi holder øje med om drænet virker.

 • Storskraldsordning

Per har undersøgt hos en vognmand hvad det vil koste at sætte en container på f.eks. fællesarealet. Det koster kr. 900,00 i kørsel for at sætte containeren på pladsen og hente den igen, så koster det kr. 15,00 pr. dag at have den ståenden og det koster kr. 210,00 pr. ton haveaffald at få det bortskaffet. Og det koster endnu mere hvis det er blandet affald. Alle priser er ex. Moms.

Per undersøger hvad det koster, hvis man skal lave en aftale om afhentning af haveaffald 2 gange om året, hvor hver grundejer vil kunne lægge sit haveaffald ud foran i rabatten, hvorefter vognmanden vil køre rundt og samle det op.

 • Hjemmeside

Ole har aftalt med Asger at bestyrelsen overtager vores hjemmeside. Bestyrelsen vil invitere Asger med til næste bestyrelsesmøde, hvor vi vil bede Asger forklare os, hvordan hjemmesiden opdateres.

3. Økonomi

 • Eva oplyste, at vi på vores 3+konto har et indestående på ca. kr. 50.000,00 og på aktionærkontoen står der ca. kr. 69.000,00.  Der er netop udbetalt a/c udbytte (Fonde) på kr. 2.945,00, som er indsat på aktionærkontoen.
 • For ikke at få for stort kurstab har Eva endnu ikke investeret i yderligere obligationer, da kursen har været for nedadgående.  Eva holder øje med, hvornår vi skal investere med henblik at få et udbytte i år.
 • Efter at Eva har været rundt med rykkerskrivelser, manglede 3 grundejere at betale deres kontingent og de blev derfor sendt til inkasso.
 • Vi er blevet kontaktet af vores bank, idet foreninger fremover skal legitimeres samt have virksomhedsnummer (CVR-nr.).  Derfor er vores bankengagement flyttet over i Forening Direkte. Bestyrelsesoversigt, transaktionsskema samt et arbejdsskema blev på mødet gennemgået og bestyrelsesoversigten underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. Eva returnerer alle dokumenter til banken. Fremover vil kassereren samt formanden have adgang til netbank.
 • Hvis vi fremover vil opkræve kontingent over pbs, skal vi have et kreditor nr., der bestilles i banken og koster kr. 1.000,-.  Derefter kommer der et gebyr til nets pr. opkrævning (Eva undersøger lige hvor meget det er), og banken skal have kr. 0,50 pr. opkrævning. Bestyrelsen er enige om, at Eva kontakter bank/nets for at få et kreditor nr., så vi fremover kan opkræve kontingent over nets/betalingsservice.

4. Cvr. Nummer m.v.

 • Vores CVR-nr. er 37040479 og det vil blive lagt på vores hjemmeside snarest muligt. Skal fornys hvert 3. år.
 • Ole underskrev aftale om NemID med henblik på at få E-boks.  (Myndigheder mm.) Eva er pt. Administrator.
 • Ole har videre givet vores Cvr. Nr. til kommune.

5. Vedtægter og opdateringer

 • Bestyrelsen gennemgik foreningens love og fandt steder, hvor vi kunne tænke os nogle ændringer samt steder, der skulle moderniseres. Vi tager en snak ved næste møde om teksterne til modernisering og ser på de ændringer der skal laves. Ole laver et udkast til næste møde.

6. Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er blevet aftalt til den 26. april 2016. Da bestyrelsen gerne vil have Michael Herschend som dirigent, blev Michael spurgt om han også kunne denne dag og det var ikke noget problem.

7. Eventuelt

 • Vejsyn inden vinter, Per og Ole tager en tur på vores veje den kommende weekend.

Rist i Storskoven samt problemer omkring vand i indkørsler som kan skyldes, at der er lagt nyt asfalt på vores veje, ser de også nærmer efter.

8. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Per Bagge

Storskoven 16

Torsdag den 26. november 2015 kl. 18:30

Møde slut: Ca. kl. 22:45

Ref.:  JCJ d. 09.10.2015

 

                                             

             

Bestyrelsesreferat nr. 4 – 2015

Bestyrelsesmøde torsdag den 25. juni 2015 hos Jens Chr. Jensen

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • Vejskilte på Granvej

Per har fået et komplet sæt. Per og Jens monterer sættet fredag den 3. juli 2015.

 • Dræn på Storskoven

Gravearbejdet var blevet udsat pga. konfirmation i Storskoven – entreprenør kommer

fredag den 26. juni 2015.

 • Storskraldsordning

Per har talt med kommunen og Vestforbrændingen, som henviser til en privat vognmand. Vi prøver at tage kontakt til en vognmand, der evt. vil sætte en container nede på fællesarealet, som så skal tømmes hver 2. eller 4. uge, alt efter behov.

3. Hjemmeside og web-master

 • Bestyrelsen vil gene have vores hjemmeside og web-master-opgaver tilbage i bestyrelsens regi og derfra selv kunne styre hjemmesiden. Der findes en i bestyrelsen til at varetage disse opgaver.

4. Økonomi

 • Eva oplyste, at vi på vores 3+konto har et indestående på kr. 55.400,00, og på vores aktionærkonto står der kr. 66.049,00.
 • Der er igen i år rigtig mange grundejere, som ikke har betalt til tiden (20 stk.). Eva har været rundt med rykkerskrivelser. Det positive er, at de 2 grundejere, som var blevet sendt til inkasso, begge har betalt deres gæld inkl. omkostninger. Foreningen bliver dermed holdt skadesløs med undtagelse af de portoudgifter og det ekstra arbejde, som kasseren har haft.
 • Vi blev enige om, at Eva skulle finde nogle værdipapirer med stor sikkerhed og forhåbentlig et stort afkast at investere nogle af vores penge i – vi aftalte at bruge omkring kr. 60-70.000,00 på investering.

5. Eventuelt

 • Ole og Per tager et kig på Monas indkørsel – der er nogle problemer med vand og jord fra vejen, der løber lige ind til deres hus.
 • Ole vil til næste møde undersøge hos Nets, hvilke vilkår de har omkring tilmelding til betalingsservice og opkrævning i det hele taget, også rykkere osv.
 • Til næste møde skal hvert medlem se vores reglement igennem og komme med ønsker/forslag til rettelser/forbedringer, så vores reglement kan blive mere tidssvarende.

6. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Mona Herschend

Storskoven 19

Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 18:30

Møde slut: Ca. kl. 21:30

Ref.:  JCJ d. 26.06.2015

 

Grundejerforeningen GRANLY

Bestyrelsesreferat nr. 3 -2015

Bestyrelsesmøde onsdag den 29 april 2015 hos Ole Rasmussen

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen samt fra sidste bestyrelsesmøde

Begge referater godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Bestyrelsen konstituerer sig

 • Formand: Ole Rasmussen
 • Næstformand: Per Bagge
 • Kasserer: Eva Hector
 • Sekretær: Jens Chr. Jensen
 • Bestyrelsesmedlem: Mona Herschend

3. Der var ikke dagsorden, så vi tog det slag i slag. Diverse til udsendelse

 • Eva har lavet et nyt budget og alle godkendte det nye budget.
 • Vi lægger de nye vedtægter ind på vores hjemmeside.
 • Vi udsender girokort sammen med referat og budget, og så sætter vi gang i en kontakt til nets med henblik på at næste års kontingent bliver opkrævet af nets. (betalingsservice)
 • Eva laver girokortene, Ole kontakter nets, Per laver kopier og vi aftaler omdeling hvis ikke Per selv går turen med sit barnebarn. Dato for følgebrev blev aftalt til d. 8 maj og omdeling d. 9 maj

4. Oplæg på hjemmesiden

 • Ole sender referat og aftaler med Asger omkring oplæg på hjemmeside vedr.: Sankt Hans

5. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen

 • Vejskilte er bestilt
 • Dræn bliver lavet en af dagene, Per har talt med entreprenøren.
 • Eva har betalt diverse udgifter til generalforsamlingen.
 • Fællesarealet kan vi på nuværende tidspunkt ikke gøre andet ved, end at holde det fri for bjørneklo. Vi talte om, hvad vi kunne gøre ved området for at holde det bla. om en fåreavler kunne holde stykket. Bestyrelsen blev enige om, at vi ikke kan gå videre med de tanker / ideer vi havde om afhændelse af området efter at generalforsamlingen nedstemte vores forslag.
 • Per havde været en tur nede i en af vores vejbrønde, og det så rigtigt godt ud, der var ikke noget skidt i, så vi afventer en gennemgang til efteråret.
 • Forslaget fra generalforsamlingen om storskraldsordningen vil Per tage sig af, han vil kontakte kommunen / vestforbrændningen for at se, om der er en af dem der har en ordning som vi i grundejerforeningen kunne bruge, og hvad sådan en ordning evt. koster.

6. Eventuelt

 • Eva havde en masse om økonomi, Eva oplyste at der på vores aktionærkonto står kr. 61.709,00 og på vores 3+ konto står kr. 3.443,00.

Generalforsamlingen kostet kr. 9.200,00

Eva sagde også, at de obligationer vi har, ikke havde givet så meget afkast som vi kunne ønske, vi skal nok se på nye obligationer næste gang vi skal investere. Vi talt om danske invest udlands obligationer. Vi aftalte at vente med nye investeringer til næste bestyrelsesmøde.

 • Eva havde også fundet beløbene fra asfaltarbejdet der blev udført fra 2008 til 2012 frem, og det samlede beløb lød på kr. 1.677.000,00. Derefter blev der regnet lidt på det nye budget, og hvis der ikke bliver ændret i kontingent bidraget, vil vi mangle ca. kr. 1.500.000,00 til asfaltarbejde i 2025
 • Vi snakkede om hvad der skulle være bestyrelsen mål for i år, og blev enige om, at det nok er på tide at vi får digitaliseret foreningen noget mere, f.eks. at vi ikke udsender referat fra generalforsamlingen men kun lægger det på vores hjemmeside, og ikke udsender girokort men lader nets klarer den del af opgaven.

Ole talt også om at modernisere vores vedtægter eller i hvert fald får en snak om ændring af vedtægterne.

7. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde holdes hos

Jens Chr. Jensen

Helsingevej 66

Torsdag d. 25 juni 2015 kl. 19.00

 Møde slut kl. 21.30

Ref.  JCJ d. 01.05.2015

 

Bestyrelsesreferat nr. 2  – 2015    

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. april 2015 hos Eva Hector

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste møde

 • Vejnummerskilte ved Granvej

De stander som Per har bestilt / fået leveret har ikke passet til skiltet, så nu er der bestilt et komplet samlet sæt.

 • Dræn ved Storskoven 9

Per oplyser at opgaven vil blive udført i april måned.

 • Afhændelse af fællesareal

Ole har kontaktet Home for at få en pris på arealet samt forsøge at finde en løsning på eventuelt salg af området.

3. Økonomi

 • Eva oplyser, at der på vores aktionærkonto står ca. kr. 61.700,00.

På vores 3+ konto står der ca. kr. 12.000,00, som er til løbende og uforudsete udgifter.

Eva oplyser at der pludselig kommer kr. 1.800,00 ind på vores konto, det viser sig at være nogle penge vi havde afskrevet på et dødsbo, men der var åbenbart fundet lidt til os også, samtidigt har en af vores 2 grundejer som var sendt til incasso også indbetalt sin gæld, så status quo er at der er en grundejer som forsætter igennem retssystemet for inddrivelse af skyldigt kontingent samt div. udgifter som foreningen har haft med incasso forretningen.

4. Generalforsamling

 • Der er 39 tilmeldte til spisning, (vi bestiller smørrebrød til 45) der er sikkert nogle der har glemt at tilmelde sig, som bliver til spisning.
 • Per tager medlemsliste med som skal bruges til afkrydsning.
 • Ole mangler at kontakte Thorkild.
 • Vi skal eventuelt finde en ny revisorsuppleant, da vi ikke har kunnet få fat i Ebbe. Vi vil på generalforsamlingen spørge Bibi om det ikke havde hendes interesse.
 • Eva har booket kantinen og mangler kun at hente nøglen.
 • Mona har styr på maden.
 • Per har styr på alt service.
 • Eva har styr på alle drikkevarer, samt rødvin til vores dirigent.
 • Alle husker en proptrækker.
 • Vi mødes kl. 18.30 i kantinen

Stillingtagen til indkomne forslag

 • 1) Bestyrelsen bakker op om forslaget.
 • 2) Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget.
 • 3) Bestyrelsen bakker ikke umiddelbart op om forslaget, men afventer forslag stillerens oplæg.
 • 4) Der kan sagtens holdes Sankt Hans på fællesarealet, men der er nogle regler og forpligtigelser der skal overholdes, hvis nogle grundejer vil stå for sådan et projekt skal de være velkomne. Hvis generalforsamlingen bestemmer at der skal bruges penge på en Sankt Hans aften er det sådan det er.
 • 5) Bestyrelsen ser positivt på forslaget, men der skal findes nogle personer der vil stå for de forskellige udlån og vedligeholdelse samt eventuelle reparationer.
 • 6) Bestyrelsen forslag er vi enige om.
 • 7) Ændringen af § 7 stk. 4.
 • 8) Vi beder generalforsamlingen om accept til at gå videre med forslaget.

5. Eventuelt

 • Pleje af grøften forsætter som hidtil, Ole gør et stort og pænt arbejde, så det er der ingen grund til at ændre på.
 • Ole fortalte lidt om vores møde hos kommunen omkring vandløb /dræn, der skal både grundejer og grundejerforeninger være opmærksomme på hvem der har vedligeholdelsen / pligten til at holde disse i en forsvarlig stand, da kommunen mangler penge vil flere af disse pligter blive udlagt til de forskellige grundejer / grundejerforeninger i fremtiden.
 • Alle vores vejbrønde vil blive efterset af bestyrelsen når vi uddeler referat fra generalforsamlingen, det drejer sig om ca.30 brønde, Per har det nøjagtige antal.

6. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Ole Rasmussen

Storskoven 14

Onsdag d. 29. april 2015 kl. 19.00

 Møde slut kl. 21.15

Ref.  JCJ  d. 16.04.2015

Bestyrelsesmøde referat nr. 1 – 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. januar 2015 hos Per Bagge

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste møde

 • Vejnummerskilte ved Granvej

Per har fundet en stander, og vi venter med at bestille skilt, indtil vi kender standerens udseende.

 

 • Dræn ved Storskoven 9

Per har indhentet tilbud på 30 meter dræn til afvanding af rabat. Prisen er kr. 4.800,00 ekskl. moms, og det vil blive tilsluttet eksisterende kloak. Bestyrelsen har accepteret tilbuddet og bedt Per om at kontakte entreprenøren, så arbejdet kan komme i gang.

 • Fællesareal

Ole har kontaktet en landmåler og fået et svar, som vi vil gå videre med. Ole vil arbejde videre med hvilke muligheder, der er for et salg og værdiansættelse af grunden.

3. Økonomi

 • Eva oplyser, at der på vores aktionærkonto står ca. kr. 61.000,00.

På vores 3+ konto står der ca. kr. 9.665,00, som er til løbende og uforudsete udgifter.

Eva er også ved at lægge sidste hånd på årsregnskabet, så det er klar til udsendelse sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Manglende kontingentbetalinger for 2014 er sendt til inkasso.

4. Planlægning af generalforsamling

 • Det er besluttet at holde generalforsamlingen tirsdag d. 21. april i kantinen på Bjørnehøjskolen, som vi har tradition for.
 • Første udsendelse skal senest være ude d. 24. marts (4 uger før) – gerne d. 21.-22. marts.
 • Anden udsendelse skal senest være ude d. 7. april (2 uger før) – gerne d. 5.-6. april.
 • Sidste frist for forslag fra grundejere bliver d. 31. marts.
 • Sammen med anden indkaldelse skal vi have årsregnskabet vedhæftet.
 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 • Ole og Per laver indkaldelse 1 og 2 og ringer, hvis de har brug for hjælp til omdeling.
 • Michael er bestyrelsens valg som dirigent. Michael er blevet spurgt, om han kan d. 21. april, og det var ikke noget problem – Han møder trofast op, når foreningen spørger.
 • På valg er Ole, Per og Jens. Alle er villige til genvalg.
 •  Alle suppleanter skal kontaktes og høres ad, om de er villige til genvalg. Ole kontakter Thorkild, Per kontakter Bjarne, Eva kontakter revisorer samt revisorsuppleant (Ebbe Torpegaard) om alle er villige til genvalg.
 • Eva og Per skal stå som kontaktpersoner vedr. tilmelding til spisning.
 • Eva booker kantinen.
 • Mona står for bestilling af smørrebrød og ost, gerne lidt ekstra til dem, der glemmer at tilmelde sig.
 • Per står for diverse gafler/knive/tallerkner osv.
 • Eva bestiller diverse drikkevarer og husker også lige 3 flasker vin til dirigenten.
 • Alle husker en proptrækker.
 • Vi mødes kl. 18.30 i kantinen d. 21. april.
 • Ole laver et nyt forslag til ændring af vedtægterne, som vi så kan håbe på, at generalforsamlingen denne gang kan acceptere.
 • Ole spørger Sisse & Morten, om de vil genfremsætte deres forslag fra sidste generalforsamling, som dengang ikke var modtaget tidsnok og derfor ikke kunne behandles.
 • Vi skal alle tænke over nogle forslag, som kan få flere af vores grundejere til at få øjnene op for vores forening og dermed også få en interesse i at komme ind i bestyrelsen – Vi bliver jo ikke yngre, og der skal nye kræfter ind.

5. Eventuelt

 • Intet nyt.

6. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Eva Hector

Granvej 11

Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19.00

 Møde slut kl. 21.45

Ref.  JCJ  d. 14.01.2015

Bestyrelsesmøde referat nr. 5 -2014      

Bestyrelsesmøde onsdag den 5. november 2014 hos Eva Hector

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste møde

 • Vejnummerskilte ved Granvej – er det sat op?

Ole har kontaktet kommunen, og de oplyste nu til Ole, at vi selv skal opsætte og afholde omkostninger til sådan et skilt, da det er privat vej. Per prøver at få nr.-skilt (15-21) + stander.

 • Vand i Storskoven og på Granvej

Ole har konstateret, at der ved kraftig regn står blankt vand i rabatten ud for nr. 9 i Storskoven – bestyrelsen vil undersøge, om der skal lægges dræn. Per indhenter tilbud.

Hjørnet på Granvej, hvor skolestien kommer ud, er der også konstateret at stå vand ved kraftige regnskyl. Bestyrelsen vil ikke gøre noget ved problemet her og nu, da bestyrelsen mener, at det har store økonomiske konsekvenser at få udbedret faldet på vejen omkring ”pytten”.

 • Bestyrelses-e-mail

Bestyrelsen er ikke gået videre med ideen, da vi ikke mener, at det har foreningens interesse.

 • Fællesareal

Ole har talt med kommunen om muligheden for salg, og de foreslår, at vi tager kontakt til en advokat. For at undersøge mulighederne for evt. salg af fællesarealet vil Per tage kontakt til vores advokat, og Ole vil tage kontakt til en landinspektør. Når der ligger en tilbagemelding, vil bestyrelsen snakke sammen, om det er noget man vil gå videre med.

3. Økonomi

 • Eva oplyser, at der på vores aktionærkonto står ca. kr. 61.000,00

Den er stegt pga. nogle rentetilskrivninger. Det kan vi jo kun være glade for.

På vores 3+ konto står der ca. kr. 17.500,00, som er til løbende og uforudsete udgifter.

Der har været 3 hushandler i vores forening, og alle 3 har indbetalt deres indskud, men desværre har vi også 2 grundejere, som ikke vil betale, og som dermed giver kassereren en masse ekstra arbejde. De bliver sendt til inkasso med det samme. I dag kan man selv indberette til domstolen, så det gør kassereren, og dermed sparer vi foreningen for advokatbistand.

4. Eventuelt

Intet nyt.

5. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Per Bagge

Storskoven 16

Tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 19.00

 Møde slut kl. 21.00

Ref.  JCJ  d. 05.11.2014

Dette bestyrelsesmøde er afholdt hos Eva, da vi var nødt til at aflyse planlagte

bestyrelsesmøde hos Per d. 8. oktober pga. sygdom.

Bestyrelsesreferat nr. 3 -2014

Bestyrelsesmøde referat nr. 4 -2014             

Bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 hos Mona Herschend

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referat godkendt (Per underskrev ikke, da han var fraværende ved sidste møde).

2. Opfølgning fra sidste møde

 • Vejnummerskilte ved Granvej

Kommunen har skrevet, at sagen er blevet lukket, men vi kan konstatere, at de endnu ikke har sat vejnummerskilte op. Ole tager kontakt til kommunen.

 • Bestyrelses-e-mail

Ole har bedt Asger om at oprette en mail til grundejerforeningen, som videresendes til bestyrelsesmedlemmerne.

 • Girokort på referat/følgebrev

Ole har talt med Nets, som fortalte, at vi selv kan printe girokort bag på vores referat til udsendelse, og at det kostede et mindre beløb pr. girokort, som man har printet. Vi kunne også lade Nets stå for opkrævning af vores kontingent, så var fordelene, at man som grundejer kunne tilmelde sig betalingsservice, og som forening vil vi nok undgå en masse rykkerskrivelser (I år har der været 24 grundejere, der skulle have en rykkerskrivelse – det er 20 %, og det er for mange).

Vi afventer afgørelsen omkring udsending af indkaldelsen til generalforsamlingen elektronisk og tager derefter beslutning omkring fremtidige indbetalingsmuligheder af kontingent.

 • Tilbud for afvanding ved Storskoven 9

Tilbud på brønd ved Storskoven er 3 år gammelt, så der skal indhentes et nyt tilbud. Vi afventer lige et ”regnvejr”, så vil Ole og Per gå op og se på problemet og danne sig et indtryk, så vi kan beskrive, hvad det er, der skal laves ved et evt. tilbud.

 • Vandpyt på Granvej

Afventer også et ”regnvejr”. Ole og Per tager også et kig på denne vandpyt.

 • Kontakt til Gribvand vedrørende udbygning

Ole har ikke haft kontakt til Gribvand.

3. Økonomi

 • Eva oplyser, at der på vores girokonto står ca. kr. 120.000,00, og på aktionærkontoen står der ca. kr. 32.000,00.

Eva køber for ca. kr. 100.000,00 i obligationer, og så har vi lidt stående til uforudsete udgifter.

Vi har 96 grundejere, der betalte til tiden, og 6 grundejere, der har betalt efter rykkerskrivelse 1.

Vi venter lige en uge med at sende rykker 2 ud pga. af alle de fridage, der har været – der kan stadig godt komme flere indbetalinger. Vi har aftalt, at alle, der ikke har betalt efter rykkerskrivelse 2, går direkte til inkasso.

4. Eventuelt

 • Vi er blevet kontaktet af kommunen pga. bjørneklo på fællesarealet, og Ole og Per har været nede på fællesarealet uafhængningt af hinanden og har ikke kunnet konstatere bjørneklo. Vi må formode, at gode kræfter i foreningen er kommet os i forkøbet og fjernet det bjørneklo, der evt. måtte være der.

Vi har drøftet mange anvendelsesmuligheder for fællesarealet, men det lader ikke til, at det har den store interesse i foreningen, hvad arealet skal bruges til. Vi har talt om, hvorvidt det er muligt at sælge fællesarealet eller lade det udstykke til nogle nye parceller. Ole vil kontakte kommune for at høre om vores muligheder. Det er indtil videre kun en ide til udnyttelse af fællesarealet, i stedet for at det bare ligger hen.

Der er et ret stort hul i rabatten ved indkørsel til Storskoven, men da det er kommunens område, kan vi ikke gøre andet end at kontakte dem for udbedring af forholdene. Ole vil kontakte kommunen.

 • Hastigheder på vores veje

Igen er der nogle grundejere, der ikke kan køre efter forholdene på vores veje, der bliver kørt alt for stærkt, og bestyrelsen vil gerne have, at vores veje er sikre for vores børn og børnebørn. Derfor vil vi forsøge, om det er muligt at låne en hastighedsmåler og få sat den op på vores veje i håb om, at det kan få disse grundejere til at sænke farten. Alternativet kan blive fartbump. Per tager kontakt til rette myndighed omkring opsættelse af fartmåler.

5. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Per Bagge

Storskoven 16

Onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00

 Møde slut kl. 21.45

Ref.  JCJ  d. 12.06.2014

Bestyrelsesmøde referat nr. 3

Bestyrelsesmøde mandag den 7 april 2014 hos Ole Rasmussen

Til stede: Ole Rasmussen, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

Per Bagge var syg.

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.

Referat godkendt af alle tilstedeværende og Ole vil forelægge det for Per til underskrift.

2. Der var ikke dagsorden, så vi tog det slag i slag. Opsummering fra generalforsamlingen.

 • Vi skal have en revisorsuppleant til næste generalforsamling. (i 2009 blev Ebbe Torpegaard valgt), vil han igen? ellers må vi finde en anden evt. før generalforsamlingen som vil stille op.
 • Budgettet skal med ud ved indkaldelse til generalforsamlingen.
 • Vi skal genfremsætte vores forslag omkring ændring af §7, stk.4 og få det formuleret bedre ud denne gang.
 • Huske at spørge Sisse og Morten i Storskoven 15 om de vil fremsætte deres forslag som kom for sent ved generalforsamlingen 2014.
 • Kontingent difference skal aftales til et fast beløb / andel, så der ikke opstår misforståelser, og det skal kunne ses i budgettet at der er forskel i kontingent.

3. Diverse.

 • Ole har kontaktet kommunen vedr. det manglende vejskilt på Granvej der henviser     til nr. 15 -21, vi afventer svar.
 • Ole har sendt brev til 2 grundejere om at rabatterne skal holdes fri.
 • Ole kontakter Asger for at hører om ikke vi kan oprette en mail adr. til grundejerforeningens bestyrelse.
 • Ole som holder grøften på Granvej fortsætter det gode arbejde til stor glæde for foreningen.
 • Bestyrelsen fortsætter uændret.
 • Formand: Ole Rasmussen
 • Næstformand: Per Bagge
 • Kasserer: Eva Hector
 • Sekretær: Jens Chr. Jensen
 • Bestyrelsesmedlem: Mona Herschend

4. Følgebrev til udsendelse med referat fra generalforsamlingen.

 • Der sendes girokort ud sammen med referatet. Ole undersøger om det er muligt at printe girokort direkte på referatet / følgebrevet, så kan vi sparer en masse girokort / penge.
 • Beskærings bekendtgørelsen omdeles også sammen med referatet.
 • Resten af følgebrevet er ok.
 • Omdeling af referat og div. samt kopiering finder Ole og Per ud af.
 • Eva afleverer girokort samt følgebrev til Per.

5. Økonomi.

 • Eva har betalt diverse udgifter til generalforsamlingen. Og ellers er der ingen ændringer i økonomien fra årsskiftet.

6. Opfølgning fra generalforsamlingen.

 • Vedr.: Afvanding ud for nr. 9 i Storskoven, har vi modtaget et tilbud på udbedring af problemet og vi overvejer til næste bestyrelsesmøde om det ikke er en god ide at få det sat i gang.
 • Vandpyt på Granvej, Bestyrelsen vil kigge nærmere på området, og se om det er noget vi kan gøre noget ved.
 • Opfølgning på rabatter og skraldespande samt diverse, vi har skrevet i referatet fra generalforsamlingen, at det er den enkelte grundejers pligt at holde sin grund / rabat ryddet. Håber dermed at problemet bliver løst.
 • Ole kontakter Gribvand om de skulle have nogle tanker omkring udbygning / renovering af deres arealer omkring vores fællesareal.

7. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde holdes hos

Mona Herschend

Storskoven 19

Onsdag d. 11 juni 2014 kl. 19.00

 Møde slut kl. 21.45

Ref.  JCJ  d. 08.04.2014

Bestyrelsesmøde referat nr. 2 -2014                                                           

Bestyrelsesmøde torsdag  den 27 februar 2014 hos Jens Chr. Jensen

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling.

 • Indkaldelse godkendt og aftalt at Ole omdeler.
 • Per og Mona bliver kontakt personer vedr. spisning.

3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.

 • Regnskab godkendt og underskrevet.
 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

4. På valg / genvalg / kandidater

 • Mona og Eva er på valg, begge er villige til genvalg.
 • Vores suppleanter er de villige til genvalg?

Per taler med Bjarne og Ole tager fat i Thorkild.

Vores revisor er de villige til genvalg?

Eva spørger Susanne og Jens spørger Henriette.

5. Forslag fra bestyrelsen til generalforsamling.

 • Bestyrelsen ønsker at ændre § 7, stk.4:

Ændres fra:

Endelig dagsorden, regnskab samt foreliggende forslag skal fremsendes til samtlige medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ændres til:

Endelig dagsorden, regnskab samt foreliggende forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

6. Planlægning af diverse op til generalforsamlingen.

 • Kantinen på Bjørnehøj skole er booket.
 • Mona bestiller smørrebrød (som sidst).
 • Per står for diverse gafler / knive / tallerkner osv.
 • Eva bestiller diverse drikkevarer.
 • Alle husker en proptrækker.
 • Vi mødes kl. 18.30 i kantinen d. 3 april.
 • Ole laver også indkaldelse nr. 2 og omdeler.
 • Michael er bestyrelsens valg som dirigent.

7. Eventuelt.

 • Ole har fået oprettet vores facebook side.

Se https://www.facebook.com/groups/458934300874329/

 • Intet fra vores medlemmer.

 

8. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde holdes hos

Ole Rasmussen, Storskoven 14, onsdag d. 26 marts 2014 kl. 19.30

Til en kop kaffe og kun såfremt at vi finder det nødvendigt.

Ole vender tilbage hvis mødet skal aflyses.

Møde slut kl. 21.00

Ref.  JCJ  d. 28.02.2014

Bestyrelsesmøde referat nr. 1 -2014

Bestyrelsesmøde onsdag den 15 januar 2014 hos Eva Hector

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. opfølgning fra sidste møde.

Vejsyn:

Ole har gennem gået vejene og har ikke konstateret ændringer på vejene siden sidste vej syn.

Blindvej skilte:

Per bør få blindvej skilt i løbet af ugen og vil montere det i uge 4/5.

Fællesarealet:

Ole har fået en cirka pris på kr. 10.000,00 for rydning og bortskaffelse af træ / affald på fællesarealet.

Derefter afhænger prisen af, hvilken opgave vi stiller entreprenøren overfor.

Gribvand har anlagt en kørerbane gennem fællesarealet over til deres vandreservoir.

3. Siden sidst.

Mona har kontaktet vores snerydder firma og de har lovet at sende fakturaer hver gang de har været i aktion.

Ingen forslag fra medlemmer side sidst.

4. Økonomi.

Vi har en grundejer til videre behandling hos advokat, og vi har fået penge ind fra 2 andre grundejere efter en tur i fogedretten, samt et dødsbo som vi har måtte afskrive. Ellers ser økonomien ud som forventet, Eva laver årsregnskab med revisor.

5. Generalforsamling.

Mona spørger Michael, om han vil være dirigent ved generalforsamlingen.

Dato for generalforsamlingen er foreslået til at være d. 3 april.

Mona har talt med Michael (i dag d. 16 januar) og blevet enige om d. 3 april 2014.

Eva bestiller kantinen og drikkevarer, Mona søger for smørrebrød og Per søger for bestik og div.

Udsending af foreløbig dagsorden skal ske 28 dage før generalforsamlingen.

Gerne i weekenden d. 1-2 marts. Senest d. 5 marts

Evt. forslag fra medlemmer skal komme 21 dage før. Senest d. 12 marts.

Endelig indkaldelse skal ud 14 dage før. Gerne i weekenden d. 15-16 marts. Senest d. 19 marts.

Fastsættelse af kontingent ved næste møde.

Ole sørger for første indkaldelse til generalforsamlingen.

6. Eventuelt.

Ole opretter en Facebook gruppe med navnet Granly Gribskov. Vi gør det i et forsøg på at få flere medlemmer til at interessere sig for foreningen, og samtidig på den måde kunne skabe et bedre sammenhold mellem alle beboere i Granly. Det er nok også den måde, vi skal nå de unge mennesker på, der flytter til vores dejlige område.

Vi vil gøre opmærksom på vores Facebook side i vores indkaldelse til generalforsamlingen.

7. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde holdes hos

Jens Chr. Jensen

Helsingevej 66

Torsdag d. 27 februar 2014 kl. 19.00

Møde slut kl. 21.15

Bestyrelsesmøde referat nr. 4 -2013

Bestyrelsesmøde onsdag den 9. oktober 2013 hos Per Bagge

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. opfølgning fra sidste møde.

• Afklaring af legalitet af gradueret kontingent.

Per fortalte at advokaten ikke kunne se at der i vores vedtægter var noget som skulle forhindre en graduering af kontingentet. Så kontingent forbliver som vedtaget på generalforsamlingen.

• Vejsyn.

Ole og Per tager en tur mere her i oktober for at bese vores veje og grøfter, og om der skal foretages nogle tiltag inden vinteren.

• Naboskilte.

Efter stor indsats fra Ole´s side er det lykkedes at få 3 skilte, som alle er blevet sat op ved indkørsel til vores veje. Vi sætter ikke flere op i denne omgang.

• Blindvej skilte.

Per har fået fat i skiltet og mangler kun at få rettet beslaget ud. Det bliver opsat ved indkørsel til Skovfogedvej hurtigst muligt.

• Fællesarealet.

Ole havde ikke fået indhentet tilbud.

Ole indhenter tilbud til næste møde på rydning samt evt. nysåning af arealet. Vi overvejer hvad pladsen kan bruges til efter en rydning. Vi talte om at stille forslag til generalforsamlingen om grundejerne ikke også kunne komme med nogle ideer / forslag som arealet kunne bruges til, og om der skal tages en beslutning på generalforsamlingen om at bruge de fornødne penge på arealet.

3. Siden sidst.

Ole orienterede om ny lokalplan, vedr. nyt biogasanlæg som ”kunne” komme til at ligge ved rensningsanlægget i Helsinge. Beboer i Storskoven har lavet indsigelse mod byggeriet. Så vi håber at politikkerne finder en anden placering til dette byggeri.

4. Forslag fra medlemmer.

Maling af hastighedsbegrænsning bliver ikke aktuelt. Ole havde indhentet tilbud på 10 stk. som vil koste kr. 14.500,00 og vi mente ikke det var pengene værd.

5. Økonomi.

• Saldo p.t. på Aktionær kontoen kr. 14.488,01

• Saldo p.t. på Girokonto kr. 26.825,13

• Eva har købt for kr. 105.700,00 nye danske invest fonde, så vi sammenlagt har 2050 stk. DI fonde.

• Vi har 2 restancer som vil blive sendt til fogedretten d. 10/10-13. Derudover mangler der stadig indbetaling fra 1 grundejer som har stået på over en årrække, men som trods alt har betalt for i år.

• Vi har først lige modtaget regning på snerydning fra foråret og det kan vi ikke acceptere. Mona vil tage kontakt snerydningsfirmaet og bede dem sende regninger noget oftere og samtidig lige skrive en mail om hvornår de har ryddet så vi bedre kan holde kontrol med dem. Mailen skal sendes til Eva som kan kontrollere med fakturaer.

5. Eventuelt.

• Referat på hjemmesiden blev drøftet og vi blev enige om at det kunne være en god ide for at få flere ind på vores hjemmeside. Vi vil når dette referat er sendt ud drøfte om det skal på hjemmesiden og om det er lovligt.

• Per fortalte at alle foreninger skal have en E-Boks i dag, Hvis det også kræves til vores forening aftaler Ole og Eva hvordan de vil arrangerer dette. (I praksis kan hele bestyrelsen have adgang til boksen).

6. Fastsættelse af næste møde.

Næste møde holdes hos Eva Hector, Granvej 11

Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 19.00

Møde slut kl. 21.15

Ref. JCJ d.10.10.2013