Seneste regnskaber, budgetter samt generalforsamling referater

Foreningens CVR-nummer:  37040479 

 

Generalforsamlingen 2021

Generalforsamling udsat

Årsrapport 2020 Granly

Budget 2021 Granly

 

Generalforsamlingen 2020

Generalforsamling 2020 udsat til 2021

Generalforsamling udsat

Endelig dagsorden til Generalforsamling den 29. april 2020

Årsrapport 2019 Granly

Budget 2020 Granly

 

Generalforsamlingen 2019

Granly referat af generalforsamling 4. april 2019

Dagsorden til torsdag d. 4 april 2019 grundejerforening Granly

Indkomende forslag

a.  Vedtægtsændringer §10 stk. 2

b.  Granly, fartdæmpende foranstaltninger

c.  Granly hjertestarter

Reviderede regnskab

Årsrapport 2018 Granly

Budget 2019, Granly

 

Generalforsamlingen 2018

Grundejerforeningen GRANLY – generalforsamling 2018. Opdateret udgave

Opdateret dagsorden til generalforsamlingen den 25 april 2018

Endelig.Dagsorden 25.04.2018.Grundejerf. GRANLY

Dagsorden 25.04.2018.Grundejerf. GRANLY

Årsrapport 2017 Grundejerforeningen Granly

Budget 2018Grundejerforeningen Granly

 

Generalforsamlingen 2017

Grundejerforeningen GRANLY – generalforsamling 2017

Bilag 1 – Årsrapport 2016 Grundejerforeningen Granly

Budget 2017Grundejerforeningen Granly

Bilag 2 – Forslag a

Bilag 4 – Forslag c

Bilag 5 – Forslag d

 

Budget for 2016 og årsrapport for 2015 Granly Grundejerforening:

Bilag 1 Årsrapport 2015

Bilag 2 Forslag_2016

Bilag 3 Budget 2016

Referat fra Generalforsamling 26. april 2016:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 26 april 2016

Referat:

Til stede fra bestyrelsen: Ole Rasmussen, Per Bagge, Eva Hector, Mona Herschend og Jens Chr. Jensen

Formanden bød de fremmødte grundejere velkommen.

1. Valg af dirigent.

Formanden forslog Michael Herschend og da der ikke var andre opstillere, blev Michael valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ved opråb blev det konstateret, at 16 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen.

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de tilstedeværende parceller stemme for ændringen.  Det vil sige at der skal være 11 stemmer for, at en ændring kan vedtages.

2. Formandens beretning.

Formand – Ole Rasmussen – aflagde beretning for det forgangne år.

 • Foreningens økonomi havde været et samtale emne igennem året p.g.a. det lille kontingent, der var blevet vedtaget på sidste generalforsamling. Bestyrelsen mente, at det kunne blive et problem i fremtiden.
 • Formanden roste initiativet med afholdelse af Sankt Hans fest på fællesarealet.
 • Det er lykkedes at få sat skilt op på Granvej med nr. henvisning.
 • Der er blevet lagt dræn ved Storskoven nr. 9
 • Bestyrelsen har brugt nogen tid på at modernisere vores vedtægter.

En grundejer spurgte, om foreningen havde haft nogle udgifter til fællesarealet / Sankt Hans festen, dertil svarede formanden nej.

Til slut ønskede formanden alle en god sommer.

Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentar.

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for perioden 1. – 31.12.2015

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabets resultatopgørelse og balance blev gennemgået.

En grundejer spurgte ind til posten retsafgift, kassereren svarede at det var penge vi havde fået retur fra en af vores inkasso sager.

En grundejer mente at det var et nydeligt regnskab og havde ikke flere kommentarer til det.

En anden grundejer spurgte til den store forskel i udgiften til generalforsamlingens afholdelse i 2014 kontra 2015, kassereren svarede at der var rigtig mange tilmeldte til spisning i 2015 kontra 2014, så forskellen ligger hovedsagelig i forplejningen af medlemmerne.

Herefter blev regnskabet godkendt af forsamlingen.

4. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremlægger en række forslag til modernisering af foreningens vedtægter.

Dirigenten foreslår at formanden forklarer baggrunden for de steder i vedtægterne, som bestyrelsen ønsker ændret, og så kan man tage ændringerne til afstemning bagefter en for en.

En grundejer ville gerne have uddybet motivationen for ændringerne.

Formanden svarede, at bestyrelsens formål med ændringerne er at få vores vedtægter moderniseret, så de lever op til de krav / omgivelser, der er i dag.

Herefter læste formanden hvert enkelt punkt op og begrundede, hvorfor bestyrelsen ønsker det ændret.

Derefter blev hvert punkt taget til afstemning.

1.

§3, stk. 1 pkt. 3

Ændres fra:

at varetage grundejernes fælles interesser overfor lovgivningsmagten, statens organer og de amtslige og kommunale myndigheder.

Til:

at varetage grundejernes fælles interesser overfor lovgivningsmagten, statens organer og kommunale myndigheder.

1 stemte imod og 15 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

2.

§4, stk. 1

Ændres fra:

Kontingentet betales forud og fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Kontingentet opkræves en gang årligt, og opkrævningerne skal være udsendt senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Til:

Kontingentet betales forud og fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Kontingentet opkræves en gang årligt senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

En grundejer spurgte til formuleringen af forslaget.

En anden grundejer mente også at det var noget uklart formuleret.

Formanden forklarede formuleringen.

Herefter blev punktet sat til afstemning.

1 stemte imod og 15 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

Formanden slog herefter punkt 3 – 4 og 5 sammen til en afstemning.

3.

§4, stk. 3

Der betales endvidere et indskud, der for tiden udgør kr. 1.000,-.

Slettes

En grundejer roste forslaget, da det ikke burde være relevant længere.

Herefter blev punktet sat til afstemning.

16 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

4.

§4, stk. 4

Ændres fra:

Såfremt kontingent/indskud ikke er betalt senest 4 uger efter opkrævningens udsendelse, betales der et rykkergebyr på kr. 100,-.

Til:

Såfremt kontingent ikke er betalt senest 4 uger efter opkrævning, betales der et rykkergebyr på kr. 100,-.

16 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

5.

§4, stk. 5

Ændres fra:

Kontingent og indskud, der ikke er betalt senest 4 uger efter opkrævningens udsendelse, er bestyrelsen berettiget til – efter at medlemmet er adviseret herom – at lade inddrive ad rettens vej, skadesløst for foreningen.

Til:

Kontingent, der ikke er betalt senest 4 uger efter opkrævning, er bestyrelsen berettiget til – efter at medlemmet er adviseret herom – at lade inddrive ad rettens vej, skadesløst for foreningen.

16 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

6.                                                                                                                                                                                                     §5, stk. 1                                                                                                                                                                        Ændres fra:                                                                                                                                                         På grunden må der ikke drives nogen form for næringsvej eller haves oplag, ligesom der ikke må drives nogen fabrik, næringsdrift, vognmandsforretning eller anden virksomhed, hvortil der benyttes dampkraft, dampmaskine eller anden mekanisk drivkraft, der ved røg, støj, ilde lugt eller på anden måde kan forvolde de omkringboende ulempe. Der må intetsteds indrette værtshushold eller lignende.                                                                                                                                                             Til:                                                                                                                                                                                              På grunden må der ikke drives erhverv, der medfører øget færdsel, røg, støj, ilde lugt eller på anden måde kan forvolde de omkringboende ulempe. Der må intetsteds indrettes værtshushold eller lignende.

Der blev stillet spørgsmål fra grundejerne omkring hvem der regulerer røg / støj o.s.v. Formanden fortalte, at der findes regler for boligområder og dem er vi også underlagt.

En grundejer oplyste, at hvis der skulle komme nogle ændringer i f.eks. lokalplanen, vil vores lokalråd også blive spurgt.

Herefter blev punktet sat til afstemning.

1 stemte imod og 15 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

7.

§5, stk. 2

Medlemmerne er ansvarlige for de skader, som de eller deres børn m.v. forårsager på hegn, beplantning og lignende.

Slettes

En grundejer mente at paragraffen henviser til fællesarealet og derfor ikke burde ændres.

En anden grundejer mener at den hørte til dengang man udstykkede og der var nye beplantninger samt nogle grunde ikke var beboet og derfor måske blev brugt som legeplads, derfor er den ikke relevant mere mener grundejeren.

Herefter blev punktet sat til afstemning.

2 stemte imod og 14 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

8.

§5, stk. 4

Vedvarende støj fra dyrehold af enhver art er ikke tilladt. Dette gælder fx haner og andre hønsefugle samt papegøjearter.

Slettes

En grundejer fortalte at de tidligere havde haft mange problemer med støj fra naboens papegøjer derfor var de glade for den paragraf.

Andre grundejer mente også at vi skulle beholde denne paragraf, en syntes at den var ”sød” at have stående.

Formanden oplyste, at der i dag er et regulativ i kommunen omkring dyrehold, det kan læses på kommunes hjemmeside under borger derefter under natur, miljø og transport derefter miljø så landbrug og der kommer så mulighederne for diverse dyrehold.

Herefter blev punktet sat til afstemning.

2 stemte imod og 14 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

9.

§9, stk. 1

Ændres fra:

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på foreningens årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt revisorer og en revisorsuppleant til revision af regnskabet. Alle valg gælder for 2 år, idet der hvert år afgår afvekslende 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen. Hvert år afgår 1 suppleant samt 1 revisor. Genvalg kan finde sted.

Til:

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på foreningens årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor og en revisorsuppleant til revision af regnskabet. Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år, idet der hvert

år afgår afvekslende 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen. Hvert år afgår 1 suppleant samt revisor og revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

En grundejer påpegede at vi havde glemt et 2 tal ud for revisor i den nuværende tekst som der ønskes ændret fra, det var en tastefejl som bestyrelsen havde overset.

Herefter blev punktet sat til afstemning.

1 stemte imod og 15 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

10.

§9, stk. 3

Ændres fra:

Formanden er i samarbejde med bestyrelsen den korresponderende i foreningens anliggender og er i samråd med bestyrelsen bemyndiget til at repræsentere foreningen i retssager.

Til:

Formanden er i samarbejde med bestyrelsen den korresponderende i foreningens anliggender og er i samråd med bestyrelsen bemyndiget til at repræsentere foreningen i retssager. Foreningen tegnes af formanden alene eller den øvrige bestyrelse.

En grundejer mente at forslaget var noget uklart.

Kassereren forklarede, at banken gerne så en klart defineret tegningsregel –  derfor ændringen.

Herefter blev punktet sat til afstemning.

1 stemte imod og 15 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

11.

§9, stk. 6

Ændres fra:

Bestyrelsesmedlemmerne får deres udgifter godtgjort med kr. 100,- pr. møde, samt dokumenterede kørte kilometer med de for staten gældende takster. Formandens og kassererens telefon betales med et tilskud, der udgør den til enhver tid gældende abonnementsafgift pr. kvartal. Bestyrelsen er i øvrigt ulønnet.

Til:

Bestyrelsesmedlemmerne får deres udgifter godtgjort med kr. 200,- pr. møde. Bestyrelsen er i øvrigt ulønnet.

En grundejer mente at ændringerne var meget fornuftige.

En anden grundejer mente at der skulle være et honorar til formanden og kasseren, da de formodentlig havde noget mere arbejde end resten af bestyrelsen.

Herefter blev punktet sat til afstemning.

1 stemte imod og 15 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

12                                                                                                                                                                                                  §10, stk. 1                                                                                                                                         Ændres fra:                                                                                                                                                     Kassereren modtager og kvitterer for alle indtægter og skal føre en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt fuldstændig medlemsfortegnelse. Kassebogen forelægges på samtlige bestyrelsesmøder.                                                                                                                                                                   Til:

Kassereren modtager alle indtægter og betaler alle udgifter og afstemmer med foreningens bankkonti. Kontoudskrift præsenteres ved samtlige bestyrelsesmøder. Kassereren fører en fuldstændig medlemsfortegnelse.

En grundejer mente at der ikke var nogen grund til at ændre paragraffen.

En anden grundejer mente at det var en god præcisering af paragraffen.

Efter lidt snak frem og tilbage blev ordet ”godkendte” sat ind efter alle og før udgifter, så paragraffen kommer til at lyde.:

Kassereren modtager alle indtægter og betaler alle godkendte udgifter og afstemmer med foreningens bankkonti. Kontoudskrift præsenteres ved samtlige bestyrelsesmøder. Kassereren fører en fuldstændig medlemsfortegnelse.

Herefter blev punktet sat til afstemning.

1 undlod at stemme og 15 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

13.

§10, stk. 2

Ændres fra:

Af foreningens midler må hos kassereren kun bero kr. 1.500.- Resten anbringes bedst muligt i aktier, obligationer eller indsættes på foreningens bank- eller postgirokonto. Spekulation i aktier eller obligationer o. lign. værdipapirer må ikke finde sted.

Til:

Af foreningens midler må hos kassereren kun bero kr. 1.500.-. Resten anbringes bedst muligt i aktier, obligationer eller indsættes på foreningens bankkonti. Spekulation i aktier eller obligationer o. lign. værdipapirer må ikke finde sted.

1 undlod at stemme og 15 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

14.

§10, stk. 3

Ændres fra:

Foreningens midler kan kun hæves ved underskrift af kassereren og formanden i forening, eller i formandens fravær, af kassereren og næstformanden i forening.

Til:

Foreningens midler kan kun hæves ved godkendelse af kassereren og formanden i forening, eller i formandens fravær, af kassereren og næstformanden i forening.

En grundejer mente at en underskrift var bedre at have som dokumentation og vil derfor ikke have paragraffen ændret.

Der blev snakket lidt frem og tilbage i salen, men vi er i den elektroniske tidsalder og alt foregår i dag elektronisk, det er også derfor bestyrelsen ønsker paragraffen ændret, vi har jo også mulighed for at få elektronisk signatur i dag.

Herefter blev punktet sat til afstemning.

2 stemte imod forslaget og 14 stemte for forslaget.

Forslaget blev dermed godkendt.

Dermed var alle bestyrelsen forslag gennemgået samt vedtaget og vi kunne gå til punkt 5 på dagsorden.

5. Budget 2016, bevilliger og fastsættelse af kontingent.

Kasseren fremlagde budgettet med forbehold for de ændringer som aftens afstemninger vil medføre. Det er ”små” ændringer, bl.a. bestyrelsens honorar samt indskud, gebyrer mm.

Formanden argumenteret for bestyrelsens forslag vedr.: kontingent på kr. 1.200,00 og kr. 350,00

Vi skal som ansvarlig forening spare op til de udgifter, vi ved der vil komme og derfor vil kontingentet i bestyrelse øjne andrage kr. 1.200,00 og for Ryagergårdsvej og Helsingvej kr. 350,00. Der kan så diskuteres om der vil gå 8 -10 eller 15 år før vi skal have nyt asfalt, men det er da bedre at have pengene end at vi skal til at udskrive et stort extra kontingent.

En grundejer mente at der vil gå mere end 10 år før vi skal have ny asfalt og det var måske lidt højt kontingent taget i den betragtning.

Herefter blev budgettet sat til afstemning.

3 stemte imod budgettet og 13 stemte for budgettet.

Budgettet blev dermed godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Eva Hector og Mona Herschend

Mona er villig til genvalg, Eva ønsker til gengæld at stoppe efter mange år i bestyrelsen.

Formanden takkede Eva for de mange år i bestyrelsen og det store arbejde hun altid har lagt i foreningen. Eva har de sidste mange år været foreningens kasserer og har lagt mange timer i det.

Eva takkede også selv forsamlingen og fortalte at hun har været glad for de mange år i de forskellige bestyrelser hun har siddet med i.

Forsamlingen takkede Eva med applaus.

Mona blev genvalgt med applaus.

Men dermed manglede der et nyt bestyrelse medlem, formanden spurgte forsamlingen, om der ikke var en der ville stille op, men forsamlingen var helt stille. Formanden havde heldigvis været på rov blandt foreningens medlemmer, for bestyrelsen vidste jo godt at det kunne blive et problem på generalforsamlingen at finde en kandidat. Men uheldigvis havde vores kandidat lagt sig med influenza så præsentationen af Bibi Hartov fra Storskoven måtte formanden holde.

Formandens omtale af Bibi Hartov var så god, at forsamlingen stemte Bibi ind i bestyrelsen, som igen var fuldtallig.

En grundejer mente at det var et problem med den store andel af bestyrelses medlemmer fra Storskoven, men der var ingen andre der ville stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på at man arbejder for hele foreningen og ikke kun for noget af den, men hvis man ønsker en anden sammensætning af bestyrelsen er man velkommen til at stille op til valg på generalforsamlingen.

7. Valg af suppleanter:

På valg er Bjarne Hansen og Thorkild Jørgensen, begge er villige til genvalg.

Der var ingen modkandidater, begge blev genvalgt med applaus

8. Valg af revisor + revisorsuppleant:

På valg er Susanne Nielsen (revisor) og Henriette Andersen Wulf (revisorsuppleant), begge er villige til genvalg.

Der var ingen modkandidater, begge blev genvalgt med applaus.

9. Eventuelt.

En grundejer takkede bestyrelsen for det store arbejde med fornyelsen af vores vedtægter og ville også gerne rose, Ole der holder vores grøft på Granvej, for det store arbejde han lægger i det. Grøften er altid pæn og velholdt.

En grundejer på Skovfogedvej spurgte til, hvordan reglerne var omkring træfældning i Storskoven. Grundejeren var bekymret for de store træer, der står langs med Helsingevej, om de vil kunne holde til det ekstreme vejr, vi har oplevet de sidste mange år, om der muligvis var en mulighed for beskæring af træerne. Næsteformanden fortalte at der er nogle restriktioner, men at man godt må beskære sine træer, men det var op til den enkelte grundejer om de ville dette. Næstformanden forslog grundejeren at tage kontakt til de grundejere i Storskoven, som har træer ud mod Helsingevej og så komme i dialog omkring frygten for væltede træer og hvordan en evt. beskæring kunne løses.

En grundejer i Klokkerskoven spurgte til alt det vand, der er på skole stien ved Klokkerskoven, om det var noget bestyrelsen havde gjort noget ved.

Formanden forklarede at bestyrelsen / foreningen ikke har noget med det område at gøre, det er de parceller der ligger omkring området der har ansvaret, da det er dem der ejer området.  Det er muligt, at kommunen også har et ansvar da de har skolestien.

Robert Hansen fra Granvej fortalte, at man i Annisse lokalråd arbejdede med at udskille regnvand fra vores kloaksystem, og at man kunne kontakte Henning Jensen eller Niels Andersen for flere oplysninger, der skulle være mulighed for at få ændret sit regnvandssystem til måske kr. 0, det er da værd at tage i betragtning. Flere oplysninger søges på Annisse.dk under lokalrådet.

Formanden læste et brev op fra en grundejer i Storskoven, som følte sig utryg fordi en grundejer i Storskoven kører meget stærkt, grundejeren ønskede at man kunne sætte et skilt op med max. 20 km/t

Kassereren fortalte at man havde prøvet det på Granvej og der havde det ”ingen” effekt.

Formanden mente at det skulle være i samarbejde med de respektive myndigheder at man skulle lave noget. Bestyrelsen vil tage det op på først kommende bestyrelses møde.

Men det kan konstateres at der køres alt for stærkt på vores veje dette gælder både for Helsingevej og Granvej og desværre nu også Storskoven, for Granvej og Storskoven er det jo ulykkeligt, da man må antage at de fleste, der kører der, også bor der – så tag og vis hensyn og kør ordenligt.

Til orientering.:

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Mødet sluttet kl. 20,45 hvorefter foreningen var vært ved et mindre traktement.

Referent:  Jens Chr. Jensen

 

Annisse, den 27. april 2016

 

…………………………………………………………..                                        ……………………………………………………..

Dirigent: Michael Herschend                                                           Kasserer: Eva Hector

 

……………………………………………………………                                       ……………………………………………………..

Formand: Ole Rasmussen                                                                Best.medlem: Mona Herschend

 

…………………………………………………………..                                        ……………………………………………………..

Næsteformand: Per Bagge                                                              Sekretær: Jens Chr. Jensen

 

 

 

 

 

Budget for 2015 og årsrapport for 2014 Granly Grundejerforening:

Budget 2015

Årsrapport 2014

Referat fra Generalforsamling 21. april 2015:

Grundejerforeningen GRANLY

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til stede fra bestyrelsen: Ole Rasmussen, Per Bagge, Eva Hector, Mona Herschend og Jens Chr. Jensen

Formanden bød de fremmødte grundejere velkommen.

1. Valg af dirigent.

Formanden forslog Michael Herschend og da der ikke var andre opstillere blev Michael valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ved opråb blev det konstateret, at 28 grundejere var repræsenterede, heraf 1 ved fuldmagt.

Der blev fra en grundejer gjort opmærksom på, at bestyrelsen ”igen” havde glemt, at der i foreningens vedtægter § 7 stk. 8 punkt 6 står, at der skal være valg af formand i ulige år og dette er et særskilt punkt. Dette fremgik ikke af indkaldelsen til generalforsamlingen, bestyrelsen blev bedt om at huske dette punkt fremover.

2. Formandens beretning.

Formand – Ole Rasmussen – aflagde beretning for det forgangne år.

 • Det har været et stille år – ingen store begivenheder.
 • Ingen ny asfalt eller andre store udgifter.
 • Ikke de store problemer med sne eller andre uforudsete hændelser i foreningen.
 • Bestyrelsen kæmper for at få fremskaffet et komplet skilt til Granvej med nr. henvisning.
 • Bestyrelsesmøde referater er tilgængelige på vores hjemmeside. http://www.granly-gribskov.dk/
 • Vores facebook gruppe. https://www.facebook.com/groups/458934300874329/ bliver kun meget lidt besøgt, det var ellers meningen at man der kunne låne eller leje ting sammen.
 •  Bestyrelsen har brugt tid på at finde flere løsninger omkring fællesarealet og derfor også lagt et forslag op til høring /vedtagelse her på generalforsamlingen.
 • Tag hensyn til hinanden og vær gode naboer.
 • Tag hensyn med støjende redskaber.
 • Hold hastigheden nede på vores veje.
 • Beskær dine træer / buske, der hvor de hænger ud over offentlige arealer.

Til slut ønskede formanden alle en god sommer.

Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentar.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for perioden 1. – 31.12.2014

Kasserer Eva Hector fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabets resultatopgørelse og balance blev gennemgået, og da der ikke var nogle spørgsmål til regnskabet blev det godkendt af forsamlingen.

4. Indkomne forslag.

1)     Vores forslag er at 4. afsnit under – § 5. – rettes til følgende:

Må på hverdage kun bruges i tidsrummet 09.00 – 20.00 hele året rundt

Må på lør-, søn- og helligdage kun bruges i tidsrummet 09.00 – 13.00 i perioden 1.4 – 31.8

Må på lør-, søn- og helligdage kun bruges i tidsrummet 09.00 – 15.00 i perioden 1.9 – 31.3.

Det vil sige at tidspunktet fra 09.00 – 12.00, ændres til 09.00 – 13.00

Sisse Lunau Meldgaard og Morten Meldgaard, Storskoven 15

Dirigenten bad forslags stiller om at begrunde deres forslag.

Morten Meldgaard begrundede deres forslag med, at de ligesom manglede en extra time til at nå alle de forskellige pligter i haven, og når man er en børnefamilie er det svært at nå tingene i hverdagene.

En grundejer var uenig og mente at det skulle være muligt at slå græs inden for den normale tid.

Andre grundejere havde forståelse for problemet, og mente ikke det kunne betyde noget med den extra time.

En grundejer var bange for at tidspunktet ville skride og mente at der skulle gøres opmærksom på at kl. 13.00 skulle der være ro.

En grundejer mente at forslaget er en vedtægtsændring og derfor skal der stemmes om dette forslag, hvilket så forsamlingen gjorde.

5 grundejere stemte mod forslaget, 1 grundejer undlod at stemme, 22 grundejere stemte for forslaget, dermed blev forslaget vedtaget. Vedtægtsændring vil blive udsendt sammen med referatet af generalforsamlingen.

 

2)     Det årlige kontingent bør ikke overstige 500 kr. og helst ligge et sted mellem 200-500 kr. (endelig beløb besluttes på generalforsamlingen) Asger Daugbjerg

Dirigenten bad Asger Daugbjerg om at begrunde sit forslag.

Asger Daugbjerg mente ikke at der var grund til at oparbejde en så stor formue i foreningen, især ikke nu hvor man ingen renter får, han så hellere et lavere kontingent her og nu, og så senere sætte kontingentet op når der skal bruges penge til ny asfalt. Asger forslår derfor et kontingent omkring de kr. 500,00

Formanden begrundede kontingentets størrelse med at vi skal spare sammen til ny asfalt om ca. 15 år. Det af bestyrelsen foreslåede kontingent på kr. 1.200,- vil forhåbentlig – såfremt det fortsætter uændret – kunne dække udgiften til næste store renovering med udgangspunkt i udgiften ved sidste renovering i 2008-2012.

En grundejer syntes at det var mest fornuftigt at vi sparede sammen med det nuværende kontingent, så vi undgår extra regninger senere.

Der blev herefter stemt om kontingentet i 2015 skulle være kr. 500,00

15 grundejer stemte for forslaget og 13 grundejer stemte imod forslaget og dermed bliver kontingentet for år 2015 kr. 500,00 og ca. 2/3 mindre for grundejerne på Ryagergårdsvej og Helsingevej.

 

3)     Forslag om en storskraldsordning for grundejerne, således at vi ikke alle hver især skal køre med store læs haveaffald etc., men måske en gang om måneden eller kvartalet kan stille storskrald frem til afhentning. Asger Daugbjerg

Dirigenten bad Asger Daugbjerg om at begrunde sit forslag.

Asger Daugbjerg fortalte, at han ikke selv havde en trailer og derfor skulle ud og låne sådan en hver gang han skulle på genbrugsstationen, og at han nok ikke var den eneste der havde det problem, derfor vil en storskraldsordning være en god ide.

En grundejer mente, at vi kunne køre haveaffald ned på fællesarealet til glæde for et dejligt

Sankt Hans bål.

En anden grundejer fortalte at man havde prøvet det før og det var en stor udgift for foreningen.

Det blev også drøftet om hvor en evt. container skulle stå, eller hvem der skulle hente affaldet.

Efter lidt snak frem og tilbage trak Asger sit forslag tilbage hvis ellers bestyrelsen ville arbejde videre med løsning, det ville bestyrelsen gerne.

4)     Kan vi holde Sankt Hans for alle grundejer på fælles arealet for enden af Granvej?

Asger Daugbjerg

Dirigenten bad Asger Daugbjerg om at begrunde sit forslag.

Asger syntes at det kunne være hyggeligt med et Sankt Hans bål og en lille fælles festaften, hvor vi alle kunne få snakket lidt sammen.

En grundejer spurgte om hvem der skulle betale?

Det blev foreslået, at man lavede sammenskudsgilde, så foreningen blev holdt uden for økonomien.

Forslaget blev sat til afstemning og der var ingen imod forslaget, så det blev til 28 der stemte for forslaget og dermed blev det vedtaget at holde en Sankt Hans fest.

Ved samme lejlighed blev Asger Daugbjerg valgt som formand af festudvalget til Sankt Hans Aften.

Asger kan kontaktes på tlf. 2035 6579 hvis man vil give en hånd med i arbejdet eller hvis man vil tilmelde sig arrangementet . Se annoncering på foreningens hjemmeside.

5)     Kan grundejerforeningen indkøbe en række store ting, som den enkelte grundejer så kan låne ved behov? Det kunne fx være party grill, en havefræser, et pælebor etc.

Asger Daugbjerg

Dirigenten bad Asger Daugbjerg om at begrunde sit forslag.

Asger begrundede igen for sit forslag, han mente at det ville være et gode for foreningen og dets medlemmer hvis man havde sådan en ordning.

Formanden fortalte at man på en tidligere generalforsamling havde drøftet noget lignede, men ikke kunne finde en god løsning den gang. Hvordan skal det arrangeres og hvem skal stå for udlejning og vedligeholdelse spurgte formanden.

Andre grundejere mente at det ikke var en opgave for grundejerforeningen.

Forslaget blev sat til afstemning og 1 grundejer stemte for forslaget og 27 grundejere stemte imod forslaget og dermed blev forslaget forkastet.

6)     Bestyrelsen ønsker at ændre § 7, stk.4:

Ændres fra:

Endelig dagsorden, regnskab samt foreliggende forslag skal fremsendes til samtlige medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ændres til:

Endelig dagsorden, regnskab samt foreliggende forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer som ønsker det, kan bede om at få endelig dagsorden tilsendt.

Dirigenten bad en fra bestyrelsen begrunde deres forslag.

Formanden begrundede bestyrelsens forslag med, at det i dag er svært at få kopieret og sendt ud inden for den afsatte tidsramme i vedtægterne. En offentliggørelse på vores hjemmeside ville give bestyrelsen lidt bedre tid til indkomne forslag.

Forslaget blev drøftet lidt frem og tilbage inden det blev sendt til afstemning.

Ved afstemningen stemte 2 grundejere imod forslaget og 26 grundejer stemte for forslaget

Dermed blev forslaget vedtaget.

Vedtægtsændringen vil komme ud sammen med referatet af generalforsamlingen.

Hvis en grundejer ønsker endelig dagsorden i postkassen er det formanden som skal kontaktes.

7)     Bestyrelsen fremsætter forslag om en eventuel afhændelse af fællesarealet for enden af Granvej og beder om Generalforsamlingens accept af, at der arbejdes videre med forslaget. Endelig afhændelse vedtages på en kommende generalforsamling.

Dirigenten bad en fra bestyrelsen begrunde deres forslag.

Formanden begrundede bestyrelsens forslag med at vi gennem årene har søgt efter nogle gode forslag til benyttelse af fællesarealet, men ingen grundejere er kommet med forslag til benyttelse af fællesarealet, så arealet ligger ubrugt hen og bliver kun vedligeholdt af de grundejer som bor op til arealet. Derfor har bestyrelsen drøftet nogle forslag om brug / afhændelse af arealet og vil gerne ved denne generalforsamling bede grundejerne om accept til, at der arbejdes videre med disse ideer.

En grundejer mente at man kunne bruge fællesarealet som vendeplads for de store lastbiler der engang imellem kommer ned af Granvej.

En grundejer ville gerne høre om de kr. 50.000,00 i budgettet hører med i den aftale som vi nu skulle stemme om.

En sagde at fælles arealet altid har været en god diskussion værdig, det har han nok ret i.

En grundejer mente, at bestyrelsen skulle prøve at kontakte de forskellige myndigheder om hvilke muligheder vi har for salg af fællesarealet.

En grundejer bemærkede, at der ligger en lokalplan fra 1973 hvor det er kommunen der bestemmer over området, og grundejeren ville ikke give bestyrelsen sin fuldmagt til at få kr. 50.000,00 til at gå videre med.

En grundejer mente at området skulle piloteres inden man kunne udstykke området.

En mente nu havde vi lige aftalt at holde Sankt Hans fest på fællesarealet, så det ville være ærgerligt at afhænde området.

Forslaget blev sat til afstemning og der var 14 grundejere der stemte imod forslaget, der var 12 grundejere der stemte for forslaget, og 2 grundejere undlod at stemme. Forslaget faldt da de 2 stemmer der undlod at stemme gælder som nej stemmer.

5. Budget 2014, bevilliger og fastsættelse af kontingent.

Kasseren fremlagde et nyt budget med de forbehold og ændringer som aftens afstemninger har givet grundlag for, dirigenten gennemgik lige ca. tallene for det nye budget. Det nye budget vil blive udsendt sammen med referatet af generalforsamlingen.

En grundejer spurgte ind til beløbet på kr. 35.000,00 til vedligeholdelse af veje. Grundejeren mente at man godt kunne budgettere lidt lavere, men efter lidt snak frem og tilbage om vinterudgifter som er en del af vejvedligehold blev budgettet med et ca. overskud på kr. 23.000,00 godkendt.

6. Valg af formand: (det stod ikke i indkaldelsen)

Ole Rasmussen genopstiller som formand for grundejerforeningen og da der ikke var nogle modkandidater burde det være en smal sag, men en grundejer ville have en afstemning om formanden og derfor blev der stemt om formandsposten.                                                                                                                                                                                   2 grundejer stemte imod Ole Rasmussen som formand og 26 stemte for Ole Rasmussen som formand.

Ole Rasmussen blev dermed valgt som formand med applaus.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Jens Chr. Jensen og Per Bagge, begge er villige til genvalg.

Der var ingen modkandidater, begge blev genvalgt med applaus.

8. Valg af suppleanter:

På valg er Bjarne Hansen og Thorkild Jørgensen, begge er villige til genvalg.

Der var ingen modkandidater, begge blev genvalgt med applaus

9. Valg af revisor + revisorsuppleant:

På valg er Susanne Nielsen og Henriette Andersen Wulf, begge er villige til genvalg.

Der var ingen modkandidater, begge blev genvalgt med applaus.

10. Eventuelt.

En grundejer bemærkede at det telefon nr. der kunne ringes på ved tilmelding til spisning ikke virkede, bestyrelsen beklager at vi ikke har været opmærksomme på at Per har ændret telefon nr.

En grundejer ville gerne høre om hvilke muligheder der var for at udstykke sin grund, han havde taget kontakt til kommunen som henviste ham til grundejerforeningen.

Nogle grundejere gjorde opmærksom på, at der i lokalplan/byplanvedtægt står,  at grundene ikke må udstykkes.

Formanden fortalte grundejeren, at det lød som samme svar som bestyrelsen fik da vi henvendte os vedr.: fællesarealet, altså ikke meget hjælp at hente hos kommunen, bestyrelsen ved ikke om der må udstykkes. Det må være op til den enkelte grundejer at finde ud af det, eventuelt med professionel assistance.

En grundejer fortalte at der var udstykket en grund på Troldehøj.

Asger Daugbjerg ville gerne have, at vi offentliggører forslaget om Sankt Hans på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil sørge for at arrangementet kommer på foreningens hjemmeside.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Mødet sluttet kl. 20,35 hvorefter foreningen var vært ved et mindre traktement.

Referent:  Jens Chr. Jensen

 

Annisse, den 23. april 2015

 

…………………………………………………………..                                       ……………………………………………………..

Dirigent: Michael Herschend                                                               Kasserer: Eva Hector

 

……………………………………………………………                                      ……………………………………………………..

Formand: Ole Rasmussen                                                                       Best.medlem: Mona Herschend

 

…………………………………………………………..                                       ……………………………………………………..

Næsteformand: Per Bagge                                                                     Sekretær: Jens Chr. Jensen

 

Regnskab for årene 2012-2013 samt budget for 2014:

Referat fra Generalforsamlingsmøde 3. april 2014:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til stede fra bestyrelsen: Ole Rasmussen, Per Bagge, Eva Hector, Mona Herschend og Jens Chr. Jensen

Formanden bød de fremmødte grundejere velkommen.

1. Valg af dirigent.

Formanden forslog Michael Herschend, og da der ikke var andre opstillere blev Michael valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ved opråb blev det konstateret, at de tilstedeværende repræsenterede 21 husstande.

Ingen havde fuldmagter med fra ikke tilstedeværende medlemmer.

2. Formandens beretning.

Formand – Ole Rasmussen – aflagde beretning for det forgangne år.

 • Det har været et stille år – ingen store begivenheder.
 • Ingen ny asfalt eller andre store udgifter.
 • En del huse til salg i vores område, få nye medlemmer, der hermed bydes velkommen.
 • Ingen snerydning i det sidste halvår af 2013, men en del væltet træer efter de efterårs storme som ramte landet.
 • Noget er der dog sket, oprydning på fælles arealet ved Granvej 48, bestyrelsen takker Erik Larsen for det gode initiativ.
 • Gribvand har etableret ny kørevej på fælles arealet. Tak for det.
 • Og energiske bestyrelses medlemmer har sat nabohjælp skilte op ved indkørsler til vores veje.
 • Bestyrelsesmøde referater er tilgængelige på vores hjemmeside. http://www.granly-gribskov.dk/
 • Der er blevet oprettet en facebook gruppe.https://www.facebook.com/groups/458934300874329/ Eller når du er inde på facebook søg på ”Granly Gribskov”. Alle er velkommen i gruppen og tanken omkring oprettelsen var, at man der, kunne hjælpe hinanden med lån eller leje af dyre maskiner, lave en fælles fest for grundejerne (vejfest – sankt hans fest osv.) Og ellers bare være noget for hinanden her i vores dejlige forening.
 • Tag hensyn til hinanden og vær gode naboer.
 • Tag hensyn med støjende redskaber.
 • Hold hastigheden nede på vores veje.
 • Beskær dine træer / buske, der hvor de hænger ud over offentlige arealer.

Til slut ønskede formanden alle en god sommer.

Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentar.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for perioden 1. – 31.12.2013

Kasserer Eva Hector fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabets resultatopgørelse og balance blev gennemgået, og da der ikke var nogle spørgsmål til regnskabet blev det godkendt af forsamlingen.

4. Indkomne forslag.

Der var ved tidsfristens udløb ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen ønskede iflg. dagsorden at §7, stk.4

Ændres fra:

Endelig dagsorden, regnskab samt foreliggende forslag skal fremsendes til samtlige medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ændres til:

Endelig dagsorden, regnskab samt foreliggende forslag offentliggøres på forenings hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Der kom en del kommentar til denne ændring. Bl.a syntes en del af forsamlingen ikke, at man kunne tillade sig kun at sende ud via vores hjemmeside, da der måske var nogle som ikke havde computer / internet adgang. En foreslog at man godt kunne bruge vores hjemmeside men at der skulle være mulighed for at få indkaldelsen omdelt hvis man ønskede det. En anden mente ikke at folk gik ind på vores hjemmeside og derfor ikke vil se indkaldelsen.

Per Bagge forklarede, at den første indkaldelse vil blive i papir format og omdelt til hver enkelt husstand.

En grundejer mener at hjemmesiden er en dårlig ide, da det fratager foreningen for sine forpligtelser, grundejeren mener at vi skal kommunikere skriftligt, så alle får de nødvendige informationer og at bestyrelsen må have vidst hvad de gik ind til. Derefter gik man over til afstemning om forslaget og der var 13 der stemte for forslaget og 6 der stemte imod forslaget, 2 grundejer undlod at stemme, da der kræves 2/3 flertal kunne forslaget ikke godkendes.

Bestyrelse har taget afslaget til efterretning.

5. Budget 2014, bevilliger og fastsættelse af kontingent.

Per Bagge uddelte budget til deltagerne, hvorefter kasseren fremlagde baggrunden for budgettallene.

Kommentar til budgettet:

En grundejer kunne ikke få budget til at gå op i 120 grundejer der hver skal betale kr. 1200,00 så der måtte være en fejl?

Det blev fortalt, at der på generalforsamlingen i 2013 blev godkendt, at grundejer på Helsingevej og Ryagergårdsvej skulle have en graduering af kontingentet.

Derfor bliver regnestykket:

111 grundejer á kr. 1200,00 = kr. 133.200,00

9 grundejer á kr. 350,00 = kr. 3.150,00

Samlet indtægt for alle 120 grundejer er kr. 136.350,00 (som der står i budgettet).

Per Bagge forklarede også, at forslaget fra generalforsamlingen i 2013 er blevet godkendt af advokat.

(Se referat af bestyrelsesmøde afholdt den 09.10.2013 nr. 4-2013 på vores hjemmeside.

Grundejeren mener at vi alle skal betale det samme i kontingent.

Herefter blev budgettet lagt til afstemning, og der var 20 der stemte for budgettet og 1 der stemte imod.

Dermed blev budgettet godkendt.

6. Valg til bestyrelsen:

På valg er Eva Hector og Mona Herschend, begge er villige til genvalg.

Der var ingen modkandidater, begge blev genvalgt med applaus.

7. Valg af suppleanter:

På valg er Bjarne Hansen og Thorkild Jørgensen, begge er villige til genvalg.

Der var ingen modkandidater, begge blev genvalgt med applaus.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

På valg er Susanne Nielsen og Henriette Andersen Wulf, begge er villige til genvalg.

Der var ingen modkandidater, begge blev genvalgt med applaus. 

9. Eventuelt.

En grundejer er glad for at vi i foreningen har en bestyrelse der gør et stort stykke arbejde for alle i foreningen. (Det takker bestyrelsen for.)

En grundejer var kommet for sent med sit ændringsforslag, men derfor kunne det jo godt diskuteres på generalforsamlingen men ikke med mulighed for afstemning. Forslagsstilleren ønskede at man i vedtægterne ændrede tidspunktet i §5, stk.4

Grundejerens forslag lyder:

Vores forslag er at 4. afsnit under – § 5. – rettes til følgende:

Må på hverdage kun bruges i tidsrummet 09.00 – 20.00 hele året rundt Må på lør-, søn- og helligdage kun bruges i tidsrummet 09.00 – 13.00 i perioden 1.4 – 31.8 Må på lør-, søn- og helligdage kun bruges i tidsrummet 09.00 – 15.00 i perioden 1.9 – 31.3.

Det vil sige, at tidspunktet fra 09.00 – 12.00, ændres til 9.00 – 13.00.

Det ville en anden grundejer være ked af, da mange alligevel ikke overholder de eksisterende regler, der er for brug af larmende redskaber.  Grundejeren mente, at vi i stedet for indskærpede over for medlemmerne, hvornår der må bruges larmende redskaber.

Derefter blev grundejeren opfordret til at fremsætte forslaget på ny til næste generalforsamling.

En grundejer i Storskoven ville høre, om vores vejprojekt er afsluttet, for de havde lidt problemer med vand uden for deres grund. Bestyrelsen vil kontakte grundejeren for besigtigelse og finde en løsning.

På Granvej er der også problemer med en stor vandpyt samt en masse blade mellem de 2 skole stier, samtidig spørger en grundejer om, hvem der har pligten til at holde vores kloakker fri for skidt og snavs, og til det svarede Per Bagge at den enkelte grundejer har pligt til at holde sin grund samt vejen omkring  grunden  ren og ryddet og dette gælder også kloakkerne.

En grundejer mener, at vores veje bliver ødelagt af alt det græs der vokser langs vores veje, og foreslår derfor at man tager en skovl og fjerner græsset i en skovls bredde fra vejen og ind på ens egen grund, for så vil vores veje holde meget længere, husk man skal selv fjerne det overskydende græs / jord.

En grundejer var også ked af, at vores rabatter er fyldt op med skraldespande / trailer / tomme paller / grus bunker og store sten. Det er ikke noget kønt syn, men igen er det den enkelte grundejer, der står for oprydning / renholdelse af sin grund.

En grundejer spurgte om, hvordan det kunne lade sig gøre, at der var nogle grundejere der benytter vores veje, men ikke betaler til foreningen. Per Bagge forklarede, at vi er 120 grundejere i Granly, og alle 120 betaler kontingent, men at der er nogle grunde som fra før udstykningen af Granly har adgangsvej til deres bopæl via vores veje og det har de ret til. Dem kan vi desværre ikke forlange kontingent af, da de ikke er tinglyst med i vores grundejerforening.

En grundejer ville høre, om bestyrelsen har kontakt med nogle af vores nabo grundejerforeninger, det svarede bestyrelsen nej til.

En grundejer ville høre, om der var nogle planer for fælles arealet. Pågældende havde hørt, at Gribvand vil udvide deres anlæg, så det kunne være en god ide at slå os sammen om en renovering af hele området.

Formanden svarede, at vi pt. Ikke havde nogle planer for området, men meget gerne vil have nogle forslag fra grundejerne, bestyrelsen har undersøgt lidt omkring rydning / renholdelse af området men ikke gjort mere ved det. Bestyrelsen vil tage kontakt med Gribvand og hører om der er noget om snakken.

Så kom det længe ventede ønske fra en grundejer i Storskoven, formanden lyste helt op, kunne vi ikke holde en fest… spurgte grundejeren og selvfølgelig kan vi det, men hvem har tid / lyst og kræfter til at stå for sådan et arrangement. Skal vi have et festudvalg i vores forening? Medlemmer der gerne vil være med til at starte noget op, er velkommen til at skrive til bestyrelen på vores facebook side eller ringe til formanden på telefon 3075 8489.

Derudover var der henstilling om at:

 • Brug af motoriserede haveredskaber begrænses til de i vedtægterne fastsatte perioder ( lørdage, søndage og helligedage 9-12 og hverdage 9-20 )
 • Den enkelte grundejer beskærer hegn / træer mod vej efter de kommunale regler, der er for området. Specielt omkring hjørner så vi undgår ulykker.
 • Sætte farten ned på vores veje, der bliver kørt alt for stærkt.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Mødet sluttet kl. 20,30 hvorefter foreningen var vært ved et mindre traktement.

Referent:  Jens Chr. Jensen

Annisse, den 9. april 2014

Dirigent: Michael Herschend

Kasserer: Eva Hector

Formand: Ole Rasmussen

Best.medlem: Mona Herschend

Næstformand: Per Bagge

Sekretær: Jens Chr. Jensen

Referat fra Generalforsamlingen 11. april 2013:

Formanden bød velkomment til de fremmødte.

1. Valg af dirigent

Michael Herschend blev – som tidligere år – valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overenstemmelse med foreningens vedtægter.

Ved opråb og optælling blev det konstateret, at de tilstedeværende repræsenterede 24 husstande. Ingen havde medbragt fuldmagt fra ikke tilstedeværende medlemmer.

2. Formandens beretning

Formand – Per Bagge – aflagde beretning for det forgangne år.

 • Året var præget af færdiggørelse af ny vejbelægning på alle foreningens veje.
 • Grøften ved Granvej er blevet oprenset. Medlemmerne opfordres til at holde øje med, at der ikke bliver efterladt affald.
 • Bestyrelsen har besigtiget fællesarealet for enden af Granvej og efterlyser eventuelle forslag til anvendelse.
 • Der har været rotte-angreb ved Granvej, som er udbedret.
 • Ved tidligere Landhandel ved Torsmosevej er der målt olie-forurening, som udbredes gennem jorden til Storskoven. COWI har bedt om tilladelse til at bore i vejkant ved begyndelsen af Storskoven. Samtidigt er grundejerforeningen tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje.
 • Pga vejret har der været relativt store udgifter til snerydning, som i øvrigt har fungeret tilfredsstillende.
 • Foreningens WEB kører stabilt og vedligeholdes af Asger Daugbjerg.
 • Alle medlemmer og andre der færdes på foreningens veje henstilles til at vise hensyn. På trods af den fine asfalt, skal vejene ikke bruges til race.
 • Der har været en beskeden udskiftning af medlemmer siden sidst og formanden bød velkommen til de nye medlemmer.
 • Det henstilles til medlemmerne at vise hensyn ved anvendelse af støjende haveredskaber.
 • Det henstilles til medlemmerne at beskære træer og buske ud mod veje og stier, som foreskrevet i den udleverede vejledning.

Kommentarer:

 • Der er tydelige revner og skader på kanter i den nye asfalt på Skovfogedvej og Granvej. Derudover er der revner og underminering ved brønd på Storskoven.

Revner og kanter tages op ved vejsyn i forbindelse med garanti på det udførte arbejde. Skader ved brønd skal udbedres snarest muligt.

Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentarer.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for perioden 1.1.-31.12.2012.

Kasserer Eva Hector fremlagde det reviderede regnskab.

Kommentarer:

Der blev spurgt til, hvorledes der kan være et udestående kontingent på i alt kr. 14.350. Kassereren oplyste, at dette beløb er fordelt på en ejendom, der har været på tvang-sauktion, samt to øvrige ejendomme. De to sidste er overgivet til inkasso.

Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Indkomne forslag

Indkøb og opsætning af ”Nabohjælp” skilte – fremsat af Klokkerskoven 8

Forslagsstilleren motiverede forslaget samt oplyste ny pris a kr. 366,- pr. skilt.

Der blev fremsat forskellige synspunkter i forhold til hvor effektiv den præventive virkning af disse skilte er. Derudover blev det præciseret at hvis forslaget vedtages, indkøbes der et antal skilte, der svaret til antal vejnavnsskilte og skiltene opsættes på eksisterende standere.

Forslaget blev vedtaget med følgende stemmetal:

For:         21                                       Imod:             2                                      Undlod:          1

Graduering af kontingent for medlemmer på Ryagergårdsvej og Helsingevej – fremsat af Ryagergårdsvej 1, 3, 5 samt Helsingevej 62, 64, 68

Forslagsstillerne motiverede forslaget, hvorefter der blev fremført synspunkter for og imod forslaget. Der blev stillet spørgsmål vedrørende, hvorvidt en graduering af kontingentet er juridisk muligt i forhold til de nugældende vedtægter.

Forslaget blev vedtaget med følgende stemmetal:

For:         13                                       Imod:             7                                       Undlod:          4

Samtidigt blev bestyrelsen pålagt at afklare den juridiske baggrund for gennemførelse af forslaget.

5. Budget 2013, bevillinger og fastlæggelse af kontingent

Kassereren uddelte budget til deltagerne og fremlagde baggrunden for budgettallene. Da vejprojektet er afsluttet og der ikke forudses større udgifter i de nærmeste år, foreslås kontingentet nedsat til kr. 1200.

Dette beløb muliggør en opsparing frem mod et nyt vejprojekt om 10 – 15 år.

Der blev stillet spørgsmål til, hvordan det foreslåede beløb var fremkommet og efterspurgt evt. skiftligt baggrundsmateriale. Endvidere blev der spurgt om inkasso-udgifter var medregnet i budgettet.

Budget og kontingent blev vedtaget med følgende stemmetal:

For:         22                                       Imod:             1                                       Undlod:          1

6. Valg af formand og bestyrelse

Valg af formand:

Bestyrelsen foreslog Ole Rasmussen, Storskoven 14 som ny formand. Ole blev valgt uden modkandidater.

Valg af bestyrelse:

Ny bestyrelse blev valgt uden afstemning:

Jens Christian Jensen, Helsingevej 66

Eva Hector, Granvej 11

Per Bagge, Storskoven 16

Mona Herschend, Storskoven 19

En stor tak til Per for indsatsen som formand de seneste 6 år samt tak til Elsebeth for indsatsen i bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter

Suppleanter blev valgt uden afstemning:

Bjarne Hansen,

Thorkild Jørgensen, Ryagergårdsvej 3

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant 

Revisor samt suppleant blev valgt uden afstemning:

Revisor – Susanne Nielsen,

Revisor suppleant – Henriette Andersen Wulff, Helsingevej 68

9. Eventuelt 

 • ”Blind Vej” skilt ved Skovfogedvej er forsvundet. Nyt skal opsættes og bestyrelsen undersøger, om det er foreningen eller kommunen der opsætter disse skilte.
 • Snerydning på sti mellem Skovfogedvej og Birkemosevej er var mangelfuld denne vinter. Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen, der er ansvarlig for snerydning på stien.
 • I forbindelse med nedtagning af luftledninger og nedgravning af kabler, er der flere steder skader. Grundejeren skal selv rette henvendelse til DONG for evt. udbedring.
 • Fællesareal for enden af Granvej kan evt. anvendes som vendeplads.
 • Der blev igen henstillet til, at grundejerne sørger for beskæring af buske og træer, så der er muligt at færdes på vores fælles veje. Ved udsendelse af referat vedlægges beskæringsvejledning.

Grundejerforeningen var herefter vært ved et mindre traktement.

 

Referat fra Generalforsamling 14. marts 2012:

Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling på Bjørnehøjskolen.

Til stede fra bestyrelsen: Per Bagge, Eva Hector, Asger Daugbjerg, Mona Herschend og Bjarne Hansen.

Formanden bød de fremmødte grundejere velkommen.

1.       Valg af dirigent.

Michael Herschend blev valgt til dirigent. Der var ikke andre forslag. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  15 grundejere var repræsenteret ud af 120.

2.       Formanden aflagde beretning.

Beretningen omhandlede de aktiviteter, som bestyrelsen har beskæftiget sig med i årets løb, herunder besigtigelse af fællesarealet for enden af Granvej med henblik på bjørneklo, der skal fjernes inden blomstring. På grund af den forestående gennemførelse af etape 3 af vejrenoveringen, har der ikke været lappet huller eller renset nedløbsbrønde i årets løb. Sne har der heller ikke været meget af.  Bestyrelsen har brugt tid på oprettelse af hjemmeside, hvor relevante oplysninger er tilgængelige for såvel grundejerne som evt. ejendomsmæglere/advokater i forbindelse med handel af ejendomme under foreningen.

Derudover var der henstilling om at:

 • brug af motoriserede haveredskaber begrænses til de i vedtægterne fastsatte perioder (lørdage, søndage og helligdage 9-12, hverdage 9-20)
 • grøften på Granvej ikke benyttes til hverken have- eller andet affald
 • grundejere beskærer hegn mod vej efter de kommunale regler – gælder især ved hjørner
 • tage hensyn til, at der færdes mange børn på vejene så hastighed tilpasses derefter (30 KM)
 • at betale kontingent til tiden

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3.       Fremlæggelse af revideret regnskab for perioden 1.1 – 31.12.2011

Kassereren gennemgik regnskabets resultatopgørelse og balance. I forbindelse med gennemgangen gjorde kasserer opmærksom på, at udgiften til oprettelse af hjemmeside var et engangsbeløb til køb af domæne samt tekniker.  Endvidere at tilgodehavende kontingent er sendt til inkasso.

Asger Donovan påpegede, at udgift til oprettelse af hjemmeside burde have været bevilget forinden af en generalforsamling.

Asger Daugbjerg tog til genmæle, at der ikke var lusket noget ind og at hjemmesiden var oprettet med bedste intention og i øvrigt havde krævet en betragtelig bestyrelsesindsats.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4.       Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5.       Fastsættelse af kontingent , bevillinger samt budget 2012

Kassereren fremlagde budget for 2012.  Budgettet indebærer uændret kontingent for 2012 på kr. 1800,-.

Der blev stillet forslag om at hæve ’Div. omkostninger / WEB’ med kr. 10.000,- for at tage højde for evt. advokatomkostninger samt øgede udgifter i forbindelse med hjemmesiden.  Forhøjelsen blev vedtaget. Det budgetterede resultat vil herefter være kr. 176.850.

Asger Donovan gjorde indsigelse mod bestyrelsens forslag om gennemførelse af etape 3 i 2012, da det efter hans opfattelse først skulle vedtages af generalforsamlingen at bruge pengene.  Blev imødegået med, at beslutning om opdeling af vejrenovering i 3 etaper frem for at optage lån var truffet på generalforsamling den 14. august 2008.

Asger Donovan ønskede endvidere at inddrage ekstern konsulent til at varetage tilsyn mm. under udførelsen.

Poul Manggaard foreslog, at det må være op til bestyrelsen selv at vurdere evt. behov for ekstern rådgiver. Bestyrelsen fik herefter bemyndigelse til at gennemføre etape 3 med eller uden ekstern rådgiver, idet alle stemte for forslaget med undtagelse af Asger Donovan, der stemte imod gennemførelse af etape 3 på disse vilkår.

Budget og kontingent blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

Eva Hector blev genvalgt .  Elsebeth Lund og Ole Rasmussen blev indvalgt i bestyrelsen.

7.       Valg af suppleanter

Asger Daugbjerg indtræder som suppleant.

8.       Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Susanne Nielsen og Jens Chr. Jensen blev begge genvalgt.

9.     Eventuelt

Ryagergårdsvej 1 gør opmærksom på, at rabat ikke er retableret efter fjernelse af busstop. Endvidere at Ryagergårdsvej skilt ikke er fast forankret i jorden og derfor ofte vender forkert vej.  Burde støbes fast.

Beboer på Skovfogedvej gør i forbindelse med udlægning af ny asfalt opmærksom på øget belastning af vejen ved indgangen.

Det blev påpeget, at der skal være 2 parkeringspladser inde på hver parcel.

I forbindelse med forestående nedlægning af el-master blev det foreslået at gøre færdslen på Granvej fra den ene skolesti til den næste skolesti mere børnesikker ved at det blev muligt at gå på rabatten.

Formanden lovede at tage de rejste spørgsmål op med respektive myndigheder/ selv se på muligheder.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

 

Annisse, den 16. marts 2012