Vedtægter

LOVE FOR GRUNDEJERFORENINGEN ”GRANLY”

 

§ 1.

Stk. 1               Foreningens navn er Grundejerforeningen ”GRANLY”, som omfatter den af vekselerer E. Rahbech i henhold til den af Ramløse-Annisse sogneråd af 17. april 1962 godkendte udstykningsplan, jvf. dog § 2, stk. 2.

Stk. 2               Foreningens hjemsted er Gribskov kommune under Helsingør retskreds, hvorunder den i enhver henseende hører.

§ 2.

Stk. 1               Pligt til at være medlem har enhver ejer af en grund af ”GRANLY”’s udstykning, hvilken bestemmelse køberen er blevet gjort bekendt med ved købet.

Stk. 2               Dette er endvidere tinglyst som servitutstiftende på grundene.

§ 3.

Stk. 1               Foreningens formål er at varetage grundejernes fællesinteresser i så vid udstrækning, foreningens love gør det muligt. I overensstemmelse hermed har foreningen særligt til opgave:

 1. at varetage grundejernes interesser og forpligtelser vedrørende fælles etableringer og disses vedligeholdelse,
 2. opmærksomt at følge udviklingen i de tilgrænsende områder og om muligt at gøre foreningens eventuelle ønsker og indflydelse gældende,
 3. at varetage grundejernes fælles interesser overfor lovgivningsmagten, statens organer og kommunale myndigheder.

Stk. 2               I det tilfælde, hvor foreningens love intet foreskriver, træffer bestyrelsen de nødvendige beslutninger under ansvar over for generalforsamlingen.

§ 4.

Stk. 1               Kontingentet betales forud og fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Kontingentet opkræves en gang årligt, senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2               Ekstra kontingent kan udskrives, når dette skønnes nødvendigt, men herom må der træffes beslutning på en generalforsamling.

Stk. 3               Såfremt kontingent ikke er betalt senest 4 uger efter opkrævning, betales der et rykkergebyr på kr. 100,-.

Stk. 4               Kontingent, der ikke er betalt senest 4 uger efter opkrævning, er bestyrelsen berettiget til – efter at medlemmet er adviseret herom – at lade inddrive ad rettens vej, skadesløst for foreningen.

Stk. 5               Udebliver restancen i mere end 3 måneder, bortfalder stemmeretten.

Stk. 6               Er et medlem utilfreds med bestyrelsens afgørelse med hensyn til inkassoforretning vedrørende kontingentet eller andet til foreningen skyldigt beløb, kan afgørelsen indankes for den første ordinære generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. Anken har ikke opsættende virkning.

Stk. 7               Medlemmerne er pligtige til at meddele bopælsforandring til kassereren senest 14 dage efter flytning.

§ 5.

Stk. 1               På grunden må der ikke drives erhverv, der medfører øget færdsel, røg, støj, ilde lugt eller på anden måde kan forvolde de omkringboende ulempe. Der må intetsteds indrettes værtshushold eller lignende.

Stk. 2               Alle medlemmer må i egen interesse medvirke til at begrænse støj, røg og andre ulemper. Derfor er der fastsat følgende tidsmæssige regler for brug af haveredskaber som maskiner til græsslåning, motorsave, havefræsere samt andre larmende maskiner.

Må på hverdage kun bruges i tidsrummet 09.00 – 20.00 hele året rundt

Må på lør-, søn- og helligdage kun bruges i tidsrummet 09.00 – 13.00 i perioden 1.4 – 31.8

Må på lør-, søn- og helligdage kun bruges i tidsrummet 09.00 – 15.00 i perioden 1.9 – 31.3.

Stk. 3               Klager og andre henvendelser vedrørende foreningens forhold skal indgives skriftligt til bestyrelsen.

§ 6.

Stk. 1               Foreningens medlemmer hæfter for de på generalforsamlingen lovligt vedtagne beslutninger, og i øvrigt skal de på grunden hvilende forpligtelser over for stat og kommune m.v. samt de tinglyst deklarationer fuldt ud respekteres og kan ikke omstødes af nogen generalforsamlings-beslutning. Medlemmerne har ikke byggepligt, men grundene skal til enhver tid fremtræde således, at de ikke virker skæmmende på omgivelserne.

§ 7.

Stk. 1               Generalforsamlingen har inden for de i vedtægterne fastsatte bestemmelser den øverste myndighed i foreningens anliggender.

Stk. 2               Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned og indvarsles af formanden ved udsendelse af en foreløbig dagsorden, senest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3               Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal være formulerede, og forslagsstilleren skal være til stede på generalforsamlingen. I modsat fald kan forslaget ikke behandles.

Stk. 4               Endelig dagsorden, regnskab samt foreliggende forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer som ønsker det, kan bede om at få endelig dagsorden tilsendt.

Stk. 5               Kun medlemmer, evt. med ledsager, har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 6               Der kan afgives to stemmer pr. medlem. Intet medlem kan afgive mere end to stemmer, selvom vedkommende er ejer af flere ejendomme. Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et medlem kan højest stemme på én fuldmagt.

Stk. 7               Skifteretter, værger, kuratorer i boer, bestyrelser for stiftelser, selskaber o.l. kan møde på generalforsamlingen og afgive stemme for vedkommende medlem.

Stk. 8               Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget, bevillinger og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor + revisorsuppleant

9. Eventuelt

Stk. 9               Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal den på forlangende foregå skriftligt, men kun ved forlangende af mindst 25 % af de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

Stk. 10            Til lovændringer eller tillæg til lovene kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 11            Der kan ikke under dagsordenens punkt 10 stilles forslag under afstemning.

Stk. 12            De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og medlemmerne af bestyrelsen. Denne indførsel er fuldt bevisende.

§ 8.

Stk. 1               Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ifølge beslutning enten af generalforsamlingen, bestyrelsen eller et forlangende rettet til bestyrelsen af mindst 1/3 af medlemmerne. Fremkommer begæring herom, skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. Forslaget, der skal behandles, må indgives skriftligt samtidig med begæringen. For at et forslag kan behandles, må 3/5 af de opfordrende give møde på generalforsamlingen. Dagsorden samt foreliggende forslag udsendes til samtlige medlemmer 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9.

Stk. 1               Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på foreningens årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant til revision af regnskabet. Alle valg gælder for 2 år, idet der hvert år afgår afvekslende 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen. Hvert år afgår 1 suppleant samt revisor og revisor suppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2               Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og er legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver opfyldelse af grundejerforeningens formål nødvendig disposition, herunder med bindende virkning at træffe aftale med kommunen eller privat firma om vedlige- og renholdelse af veje, herunder snekastning og grusning i glat føre.

Stk. 3               Formanden er i samarbejde med bestyrelsen den korresponderende i foreningens anliggender og er i samråd med bestyrelsen bemyndiget til at repræsentere foreningen i retssager. Foreningen tegnes af formanden alene eller den øvrige bestyrelse.

Stk. 4               Bestyrelsen afholder møde, når den finder det fornødent og er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

Stk. 5               Ved bestyrelsesmøde føres en beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer på næste bestyrelsesmøde.

Stk. 6               Bestyrelsesmedlemmerne får deres udgifter godtgjort med kr. 200,- pr. møde. Bestyrelsen er i øvrigt ulønnet.

§ 10.

Stk. 1               Kassereren modtager alle indtægter og betaler alle godkendte udgifter og afstemmer med foreningens bankkonti. Kontoudskrift præsenteres ved samtlige bestyrelsesmøder. Kassereren fører en fuldstændig medlems-fortegnelse.

Stk. 2               Af foreningens midler må hos kassereren kun bero kr. 1.500.- Resten anbringes bedst muligt i aktier, obligationer eller indsættes på foreningens bankkonti.

Stk. 3               Foreningens midler kan kun hæves ved godkendelse af kassereren og formanden i forening, eller i formandens fravær, af kassereren og næstformanden i forening.

Stk. 4               Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11.

Stk. 1               Vedligeholdelse af private veje inden for foreningens område udføres af foreningen som et fællesanliggende. Der føres jævnligt kontrol, med at vejene er i forsvarlig stand, således at evt. reparationer kan foretages, inden vejene ødelægges. Ved større reparationsarbejder indhentes tilbud på reparationerne og til dækning af reparationsudgifterne søges bevilling på foreningens generalforsamling.

Stk. 2               Det påhviler hver enkelt grundejer at holde græsrabatten ud for sin grund.

Stk. 3               Vedligeholdelse og nyanlæg på foreningens fællesområde udføres som fællesanliggender og administreres af bestyrelsen. Udgifter til større arbejder søges bevilliget på foreningens generalforsamling.

Stk. 4               Til større anlægsarbejder kan der på generalforsamlingen tages bestemmelse om, at foreningen optager lån til udførelse af arbejdet. Afvikling af lånet udregnes i lige store årlige andele pr. grund, som forfalder til betaling en måned før de i foreningens låneobligation angivne terminer. For et sådant lån hæfter grundejerne i foreningen pro rata.

Stk. 5               Det påhviler grundejerforeningen at holde private veje inden for foreningens område fri og ryddelig for sne og islag.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 04. april 2019